Z kroniky

Kronika dokumentuje důležité okamžiky našeho života farního společenství. Zachycují nejen běžné věci, ale spoustu námahy při zvelebování našeho kostela Panny Marie Sněžné, vzpomínky na naše předchůdce. Je dobré znát minulost, abychom pochopili současnost...

Rok 2022

íkrálová sbírka vynesla 35.721,-Kč

17. 2. zemřel biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz - vzpomínka na jeho 2 návštěvy - r. 1998 200 let kostela P.M.Sněžné a r. 2012 - 300 let Lysůvek s požehnáním obětního stolu a ambonu

22. 2. se uskutečnilo synodní setkání farníků z našich obcí Lysůvek a Zelinkovic na hřišti v Lysůvkách. Setkání mimo kostelní půdu navštívil O. Daniel a O. Václav.

25.2. účast na přednášce P. M. O. Váchy s témou Chuť žít - kostel sv. Jana a Pavla v Místku.

Proběhla oprava střešní krytiny kostela na Lysůvkách.

Duben - vznikají webové stránky farního společenství.

Rok 2021

Tříkrálová sbírka se z důvodu "covidové" pandemie nekonala.

Kostel otevírá k větrání p. M. Knödlová.

Pouť, pouťové posezení u kostela.

P. Mgr. David Tyleček - odchází do Rychaltic. Novým kaplan: P. ThLic. Václav Rylko

Zúčastnili jsme se zájezdu u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily do Čech, kterou pořádal O. děkan Daniel Vícha.

Rok 2020

Z důvodu "covidové" pandemie byly uzavřeny kostely. Velikonoce jsme prožívali v domácnostech.

V této době jsme velice oceňovali službu sdělovacích prostředků televize Noe a rádia Proglas.

Uvědomili jsme si, jak nám chybí účast na mši v kostele.

Rok 2019

Vedením farnosti Místek je pověřen P. ThLic. Dr. Daniel Vícha, který působil v Kravařích. S ním přichází kaplan P. Mgr. David Tyleček.

Účast na zájezdu do Severních Čech pořádaného místeckou farností .

Rok 2018

30. listopadu zemřel Mons. Josef Maňák ve věku 68 let. Pohřeb se konal 8. 12. v kostele sv. Jana a Pavla v Místku. Otec děkan vedl místeckou farnost od r. 1990, díky němu došlo k mnoha opravám zdejšího kostela.

Rok 2017

Tříkrálová sbírka 29.994,- Kč

Rok 2016

Tříkrálová sbírka 27.286,- Kč.

Rok Milosrdenství.

Kostel aranžérkám a k větrání otevírá p. Jan Klečka.

Ve farnosti vypomáhá bohoslovec - jáhen Jan Obr.

Během léta - v kostele natřeny vstupní dveře a rámy všech oken. Na sociál. zařízení na hřbitově byly novým nátěrem opraveny svody a okapy.

Kapličky u domku p. V. Pokludy a na dolním konci Lysůvek byly nabíleny a dostaly novou střechu. Financoval Magistrát F-M.

Ke konci roku se objevila závada na zvonu.

Rok 2015

Tříkrálová sbírka 25.971,- Kč.

Nový kaplan O. Marek Večerek.

Od září opět mše sv. i ve čtvrtky.

Září - pouť na sv. Hostýn.

V sakristii opět vlhne zeď následkem stoupající spodní vody. Opravu a vybílení navlhlé zdi udělali pp. Josef a Václav Pokludovi a Ludmila Lepíková.

Rok 2014

Tříkrálová sbírka 27.167,- Kč. Májová pobožnost.

3. 8. pouť, posezení u kostela.

24. 8. soška Pražského Jezulátka - dar O. děkana J. Maňáka.

září - pouť na sv. Hostýn, mše sv. dožínková

Rok 2013

Tříkrálová sbírka. Májové pobožnosti.

4. 8. pouť na Lysůvkách , posezení u kostela.

Září - pouť na sv. Hostýn

22. 9. Dožínková neděle

20. 10. Misijní neděle

Rok 2012

Tříkrálová sbírka. Červenec - nový kaplan O. Mário Račko

300 let od založení obce Lysůvky.

3. 5. zahájení oslav na lysůvském hřišti, 4.5. slavnostní mše - celebroval O. Biskup Fr. V. Lobkowicz.

23. září - dožínky

13. prosince - otevřena rychlostní silnice přes katastr Lysůvek, vnímání lidí - úplně znehodnocena lysůvská jižní stráň, krásná pole, louky a pohled na Lysůvky s kostelem.

Lidé mají problémy s nezastřešeným a kluzkým podchodem pod dálnicí.

Zakoupeny nové vyšívané oltářní pokrývky.

Rok 2011

Probíhá výměna kostelní báně na velké věži - dokončeno v červenci. Náklady 870 tis. Kč. (Ministerstvo kultury 240 tis. Kč, Moravskoslezský kraj 350 tis. Kč, Město FM 90 tis. Kč, zbývající část 189.857,- Kč Římskokatolická farnost Místek)

Nová farní rada: ing. Richard Vysloužil, Lubomír Šimek, Josef Kučera, Ludmila Lepíková, Marie Pokludová, Libuše Konečná.

19. - 26.9. - nátěr a oprava svodů a okapů, oprava fasády věže a fasády lodě - firma St. Kuchařík z Partutovic u Hranic

Rok 2010

10. ledna koncert smíšeného sboru ze Staříče.

8. srpna poutní mše

Září - pouť na sv. Hostýn.

Oprava menší části věže.

Budováním dálnice mezi Lysůvkami a Zelinkovicemi došlo k úbytku lidí na mších - mnozí začínají jezdit do Místku.

Půlnoční mše sv. byla ve 20 hod. sloužena O. Martinem Kudlou.

Rok 2009

Havarijní stav dřevěné výztuže věže.

Kaplan O. Lukáš Engellmann vystřídán O. Remigiusem Wentlandem a O. Martinem Kudlou.

Květen - "pouť mužů" Blatnice u sv. Antonína - pomoc v blatnickém kostele

9. srpna - poutní mše , po ní mohli návštěvníci posedět u kostela u občerstvení.

Září - pouť na sv. Hostýn.

27. září - sv. Otec Benedikt XVI. V Brně - z našich obcí bylo u návštěvy 12 osob.

Ke hřbitovu byly vyrobeny čtyři nové lavičky (výroba pp. L. Šimek a J. Sasýn). Natřeny hlavní dveře a branka v kostele ( pp. Vysloužil, Václav a Josef Pokludovi).

U kostela bylo vybudováno parkoviště pro 8 aut - financoval Magistrát města F-M.

Rok 2008

Zjištěno rozsáhlé poškození krovů v kopuli věže dřevomorkou a trouchnivěním. Stav - havarijní.

Cena opravy vyčíslena na 1.786.000 Kč. Zamítavá odpověď Magistrátu F-M.

Srpen - tradiční pouť, po slavnostní mši připraveno u kostela občerstvení pro návštěvníky.

4. 10. posvěcení O. děkanem u hasičské zbrojnice v Zelinkovicích nové hasičské stříkačky.

Prosinec - adventní koncert souboru ze Skalice u Frýdku.

Rok 2007

Jaro - zahájena II. etapa opravy kostela.

Velké obrazy bočních oltářů a sochy odvezeny k restaurování k p. Bittnerovi do Staříče.

Úprava el. vedení k akumulačním kamnům a taktéž úprava el. rozvodové sítě.

Od 2O. do 27. dubna provedeny hrubé omítky loni otlučených bočních zdí. Omítání: p. Zdeněk Lanča z Lysůvek a p. Bohumil Šoltýs z Ludgeřovic. K ruce jim byli denně 4 pomocníci z řad občanů.

3. - 5. 5. položeny větrací lišty okolo obvodových zdí se 7 cm spárou, aby vlhkost nestoupala do nových omítek. Tuto velmi náročnou a přesnou práci udělal p. David (pozdější malíř kostela), p. Hrnčárek z Hukvald a p. Langer z Místku.

Obložení zdi za hlavním oltářem. Předcházelo tomu vystavění podpůrné konstrukce pro sloupy u obrazu p. Marie. Nosnost sloupů tím byla zpevněna, bezpečně a trvale ukotvena kovovými výztužemi. Stolařské práce provedl p. Pokluda z Chlebovic, kovovou podpěrnou konstrukci udělali pp. Šimek, Pokluda a Kučera.

Stará mramorová dlažba byla odstraněna z presbytáře, očištěna a připravena k položení za lavice na pravé straně a do předsíně.

Dřevěný sloup do kterého byly upevněny točité schody na kůr značně poškozený u podlahy - část byla odřezána a nahrazena kovovým krunýřem a ten zabetonován do podlahy z vyztuženým podložím. Výztuž zhotovil pp. Kučera a Šimek.

Vybetonování plochy za lavicemi, předsíňkou a pod schody na kůr.

6. -13.7. položena dlažba na těchto místech.

10. - 14. 7. zrestaurování hlavního obrazu P. Marie p. Bittnerem ve Staříči.

16. - 21. 7. výmalba kostela

Zakoupeny nové koberce

5. 8. Poutní slavnost

Prosinec - pořízeny halogenové reflektory. Nová zpovědnice (do té doby se zpovědi konaly za oltářem) - tuto a nové schody k hlavnímu oltáři vyrobila fa Kožuch z Palkovic.

30. 12. benefiční koncert na finanční zajištění oprav kostela. Účinkovali pedagogové z Lidové základní umělecké školy duchovní hudby z Místku.

Odpracováno zdarma cca 1230 hodin.

Rok 2006

Oprava kostela - položení nové dlažby presbytáře a odvlhčení zdi.

Polovina června - sundány obrazy a sochy odstraněny a uloženy. Oklepána omítka do výšky 1 m.

Zjištění hloubky základu kostela - 1 -1,2 m.

Červenec - oklepána omítka zvenku.

Září - podřezávání a injektáž zdí, vysoušení a napuštění těsnícího roztoku. V některých místech nalezeny velké kameny, které vypadávaly a sypala se suť zevnitř zdiva. (18. 9. - 30. 10. firma AQUQ SANING z Opavy).

Od 24. 9. v kostele mše nebyly, farníci jezdili na mše do Místku. Obnoveny byly opět o svátku Všech svatých při svíčkách, elektřina byla odpojena.

6. listopadu - demontáž hlavního oltáře a jeho odložení bokem. Odvezeny 4 sochy do opravy. Rozebrána dlažba presbytáře a byla vybírána zemina do hloubky 30 cm. Pod obrazem a sloupovím hlavní čelní stěny byla vyrobena železná konstrukce na podepření. Pod původní dlažbou se nacházely i velké kameny, největší 3 balvany byly pod stupněm presbytáře.

23. - 24. 11. položena poslední vrstva betonu - p. Šoltýs z Opavska a p. Zdeněk Lanča s pomocníky.

24. 11. velký úklid provedli Marie a Václav Pokludovi.

12. 12. dovezení dlažby, obětního stolu a ambonu ze Zlatých Hor. Váha desky obětního stolu je 500 kg.

13. 12. - 16. 12. pokládka dlažby - fa Slezský kámen - Zlaté hory.

15. 12. vložil při sestavování nového obětního stolu O. děkan J. Maňák do připraveného otvoru podstavce malé pouzdro 3x3 cm, červenohnědé barvy se zlatými ozdobami - obsahuje ostatky světce Jana Sarkandra. Obětní stůl a ambon financoval sám O. Děkan.

Při těchto opravách bylo odpracováno na 600 hodin - mezi nejčastějšími brigádníky patří: Václav Pokluda, Jiří Lepík, Josef Kučera, Lubomír Šimek, Zdeněk Lanča, Josef Pokluda, Jaroslav Sasýn, František Vlček a další. O stálé teplé občerstvení dělníků pečovala pp. J. Sasýnová a M. Chovancová.

Během prosince se konala sbírka na opravu kostela a bylo vybráno 64503,- Kč.

Po zásahu osadního výboru a p. Sasýnové s farní radou byla schůzka s MěÚ a hřbitovní správou. Poté byly místnosti na hřbitově vyklizeny, vše opraveno, zprovozněno WC. Klíč od WC je v kostele, úklid provádí dvojice, která v tom týdnu uklízí i v kostele.

Kaplan - O. Lukáš Engelman.

Rok 2005

Rok vyhlášený sv. Otcem Rokem Eucharistie.

Leden - koncert smíšeného sboru ze Staříče pod vedením p. Strakoše a se sólistkou divadla z Ostravy Janou Kurečkovou.

17. září - poutní zájezd na Slovensko - Rajecká Lesná, Rajecké Teplice.

Září - poutní zájezd na sv. Hostýn.

Rok 2004

Leden - vánoční koncert smíšeného chrámového sboru ze Staříče a Fryčovic.

V pastorační radě končí J. Najdková a nastupuje M. Chovancová.

Již několikrát opravený sokl v kostele začíná zase vlhnout, vystupují plesnivé mapy, omítka opadává. Je to následek vzlínání spodní vody a nedostatečně odvodněného hřbitova.

Srpen - opět se uskutečnil koncert p. Martina Matouška.

Od podzimu putuje po našich rodinách Pražské Jezulátko.

Rok 2003

Primiční mše O. Martina Červenky, rodáka z Místku.

4. srpna - uhodil blesk do el. vedení a veškerá instalace v kostele byla poškozena.

28. října - autobusový zájezd ve Skočově v Polsku, v rodném městě sv. Jana Sarkandra.

Rok 2002

Únor - výměna svodů a okapů u sakristie.

Květen a červen - výměna celé elektroinstalace na klenbě pod střechou kostela, na kůru, varhanách a částečně i v kostele u hlavního oltáře.

Květen - demontáž 3 lustrů v lodi kostela. Tyto byly zaslány do Nového Boru, odkud pak putovaly do Kamenického Šenova k renovaci. 2. srpna byly lustry opravené p. Rybaříkem a opět nainstalované. U dvou menších lustrů byly původně 4 ramena, nyní mají 6 ramen. U velkého lustru byly doplněné ověsy. P. Rybařík odhaduje stáří lustrů na více než 100 let podle závitů zn. Witvorth.

4. 8. mše u příležitosti poutě.

Listopad - p. Vítězslav Beker daroval asi 3 m jehličnatý strom ke kostelu. Zasadili jej bratři Václav a Josef Pokludovi, Josef Kučera, Kamil a Roman Pokludovi.

21.6. koncert p. Martina Matouška - člena a sólisty Národního divadla. Zpíval Biblické písně a na varhany jej doprovázela sl. Jarmila Bezecná. Tato akce proběhla bez nároku na honorář ke cti P. Marie.

1. září - návštěva Dubu na Moravě u příležitosti 75 let O. Cyrila Vrbíka, který dlouhou dobu působil v Místku. 22. října - pohřeb O. Vrbíka, který byl na své faře zavražděn.

Květen - májové pobožnosti, říjen - růžencové pobožnosti.

Ustaveno společenství živého růžence pod vedením p. Ireny Doleželové - 15 členek.

Úklid kostela zabezpečuje 7 dvojic žen.

Byly pořízeny závěsy na průchod za varhanami a na dveře do sakristie.

Rok 2001

Naplánována renovace sakristie z důvodu vlhkosti včetně nábytku, který byl zničen plísní.

Postup: srpen - oklepávání starých omítek do výše dvou metrů, demontáž starých schodů na malou oratoř a odstranění staré dlažby. Výběr zeminy do hloubky 40 cm. Ukládání drenáže vzduchovými plastovými trubicemi okolo zdi a středem, větrání napojeno na venkovní větrací kanálky. Provedena nová sanační omítka zdi a položení keramické dlažby. Udělána nová el. instalace, výměna vypínačů.

Železnou konstrukci na schody na oratoř zhotovil zdarma pp. Luboš Šimek a Josef Kučera. Zednické práce zdarma provedl p. Zdeněk Lanča.

30. 11. byla renovace sakristie ukončena.

Na renovaci pracovali mimo firmy: Zdeněk Lanča, Josef Kučera, Lubomír Šimek, Jiří Lepík, Ivo Lepík, Josef Carbol, Aleš Hranický, Rudolf Hranický, David Janík, Petr Novák, Pavel Modrovič, Bohuslav Pokluda, Radim Pokluda, Martin Chovanec, František Taťák, Josef a Václav Pokludovi, Jan Sasýn, Roman Sasýn, Jaroslav Sasýn, Jaroslav Zabloudil a p. Mrkva. Brigádnické práce zajišťovala Jaroslava Sasýnová za pomoci p. Carbolové a dalších. Koncem roku 1999 se konaly přípravy na přivítání nového tisíciletí.

Žádost na MěÚ ve Frýdku-Místku o vánoční strom - obdrželi jsme stříbrný smrk. Technické služby jej osvětlili el. žárovkami. Toho roku byla poprvé "půlnoční mše" na Lysůvkách v 22.30 hod.

Rok 2000

Nová pastorační rada: pp. Josef Konečný, Josef Kučera, Zdeněk Lanča, Jarmila Najdková, Jaroslava Sasýnová a p. Marie Carbolová. Období je tříleté. S radou spolupracuje pp. Libuše Konečná a p. Irena Doleželová, které se starají o bohoslužebné roucha a pokrývky oltáře a obětního stolu. Na výzdobě a úklidu se podílí 7 dvojic - 14 žen. Kostelníkem je p. Josef Konečný.

27. 8. - slavnostní mše u příležitosti 50 let O. děkana Josefa Maňáka, která byla doprovázena chrámovým sborem ze Staříče s varhaníkem p. Petrem Strakošem. Předána kytice 50 růží a dřevořezba zobrazující náš lysůvský kostel.

Rok 1999

Koncem roku dochází k obměně farní rady - odcházejí pp. Marie Mikulková, Josef Socha, Jiří Lepík, Václav Pokluda a František Taťák.

Rok 1998

V tomto roce se konaly oslavy 200. výročí postavení kostela.

V tomto roce se konala výměna oken. Na opravu venkovních a vnitřních omítek kolem oken přispěli občané ze Zelinkovic, Lysůvek a části Místku.

Samotné vitrážní okna zakoupili jednotliví praktikující křesťané a společenství věřících.

Soška P. Marie ve výklenku kostela byla doplněna o svatozář, kterou zhotovil P. Bittner ze Staříče.

Podruhé za posledních 11 let bylo v našem kostelíčku uděleno 1. sv. Přijímání. Děti byly doprovázeny o. Zdeňkem Šimíčkem.

Společnou snídani měli prvokomunikanti s rodiči v bistru "U Modrovičů". (Před tímto dnem bylo 1.sv.přijímání v 1987 - doprovázeni o. J.Maňákem ).

V kostele v presbytáři, na soklu a v předsíni se objevuje plíseň. Opravy se ujímá p. Taťák.

Květen - výměna oken. Podle návrhu ak. malíře PhDr. Karla Rechtíka z Brna - Tuřan, vyrobil p. Jiří Kláška - firma Vitráž Brno. Rámy oken zhotovila fa Čajánek z Rychaltic.

Výměna oken, domalba interiéru kostela. Velký dík farní radě pod vedením p. Marie Mikulková.

5. - 9. srpna - malá duchovní příprava s tématickými promluvami, 8. srpna v 19.30 Mariánská vigilie, 9. srpna - hlavní oslavy.

9. srpna - 9.00 hod. - děkovná mše sloužena O. Biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a hostem a rodákem ze Zelinkovic P. Antonínem Lančou, farářem v Bolaticích a také naším O. děkanem Josefem Maňákem. Při mši svaté účinkoval chrámový sbor z Oder, vedený p. Jakubíkem. Mše byla sledována i venku prostřednictvím velké televizní obrazovky. Odpoledne se v kostele konal koncert duchovní hudby a svátostné požehnání. Pak následovala zahradní slavnost na hřišti na Lysůvkách. Zde hrála Poločanka z Valašské Polanky.

Náklad y na uspořádání oslav: 33446,- Kč. Předána částka 10.000,- Kč jako symbolická zlatá cihla k budování nové ostravsko-opavské diecéze.

Kostel pro oslavy zdobila a aranžovala p. J. Sasýnová.

Rok 1997

Duben - návštěva sv. Otce Jana Pavla II. v Praze. Z farnosti Místek vypraveny 2 autobusy. Ze společenství lysůvského se zúčastnilo 11 lidí.

Jaro - opět oprava venkovních soklů kostela. Práce prováděl p. F. Taťák. Zednickou práci i s nátěrem provedl p. Z. Lanča a p. F. Taťák. Vnitřek kostela byl v místech, kde se vlhkost začala objevovat, opravena protiplísňovým postřikem.

Na svatostánku a na oltářních andělech opravených v r. 1984 se objevily znovu praskliny. Opravu provedl p. Bittner ze Staříče (vše na místě).

5. srpna - pouť - mše doprovázená dechovou kapelou, po mši pohoštění u restaurace "U Modrovičů", odpoledne - varhanní koncert p. Strakoše, po něm následovala pobožnost k P. Marii, homilie O. Z. Šimíčka a svátostným požehnáním O. děkanem. Zakončena slavnostní TeDeum. Posezení v restauraci "u Modrovičů".

Podle návrhu O. Děkana zhotovil p. Stanislav Najdek vývěsní skříňku ke kostelu. S umístěním a zabetonováním vypomohl p. Jaromír Zabloudil.

Nátěr a opravy - pohřební máry - provedl p. Josef Socha.

Obětní stůl v kostele byl vyměněn za kvalitnější i ozdobnější - kovovými pozlacenými pšeničnými klasy a hrozny vína.

Od měsíce září zavedl O. Děkan mši svatou i ve všední den a to pravidelně ve středu v 18 hod. K této mši zval hlavně děti. Na kytaru doprovázely Markéta Kučerová a Jarmila Najdková. Bylo 13 dětí a programem zpestřily krmáš a vánoční svátky.

Advent - založeno "spolčo".

K vánocům byl opraven betlém - zhotovena nová podkladová deska, závěs na spodní část betlému a opraveny všechny sošky. Opravu figurek provedl p. František Tichavský, kostelník z Místku.

Rok 1996

Začátek ledna - oprava korpusu z kříže před kostelem. Vyčištění a oprava kříže.

Oprava dřevěné sošky P. Marie Neposkvrněnébo početí (opravu uhradil p. V. Pokluda)

Všechny opravy provedl p. Bittner ze Staříče.

Obnova křížové cesty v kostele. Rámy obrazů byly následkem vlhka ztrouchnivělé - nové rámy zhotovil bezplatně p. Krpec z Myslíku. Vyčištění olejomalby a podložení obrazů od zdi provedl p. Tichavský, kostelník z Místku.

Výměna svítidel na kůru. Doplnění halogenního světla nad obětním stolem. Montáž provedl p. Jiří Lepík. Pořízeny nové podstavce pod sochu Božského srdce Páně v presbytáři a pod soškou P. Marie ve výklenku zazděných dveří.

Pozlacení bohoslužebných nádob. Oprava kropenky a kadidelnice s miskou opraveny v Kozlovicích.

Kolem kostela upraven terén a podle návrhu p. děkana postaven dřevěný plůtek, aby se zabránilo dojezdu aut až ke kostelu. Hlínu z výkopu kanálu kolem kostela odvezli a terén upravili pp. Jar. Zabloudil, Jar. Olšovský, Em. Kurel a paní M. Kolčárková, L. Polachová a M.Carbolová. Trávou osela a zasadila čtyři zakrslé smrčky a sosničku p. M. Mikulková. Železnou konstrukci plůtku zhotovil p. L. Javorek, dřevěnou laťkovou výplň a konečnou montáž udělal p. J. Kučera. Štěrk a cement dovezl p. F. Taťák. Výkop děr pro sloupky, zabetonování a usazení plotu udělali p. J. Zabloudil, p. Taťák, p. Hudec a p. Kučera.

Pod obětní stůl byl pořízen el. radiátor. K obětnímu stolu byl umístěn kříž, který byl dříve u přední lavice. Jeho renovaci zaplatili manželé Jos. a Frant. Kolčárkovi.

Ve farní radě pracují: pp. J. Zabloudil, F. Taťák, V. Pokluda, J. Lepík, M. Mikulková.

Při úklidu po malování interiéru kostela byly nalezeny namalované obrazy na plátně pro postní dobu. Zakoupením chromových trubek p. Carbolovou byla tato krásná a zachovalá plátna znovu používána v postní dobu.

Rok 1995

Květen - postaveno lešení, vymalování vnitřku kostela. O stravování pracovníků se starala p. Mikulková. Odpojení topení, posunování lavic, zakrývání lavic a oltáře. Práce vykonávali: pp. F. Taťák, V. Pokluda, J. Lepík, J. Carbol, J. a A. Zabloudil. Kostel byl vymalován bílou a béžovou barvou.

Květen 1995 - návštěva sv. Otce Jana Pavla II - Olomouc Neředín (kanonizace bl. Jana Sarkandra a bl. Zdislavy) - z našeho společenství jelo 29 věřících.

Červenec - instalace elektronického zabezpečovacího systému.

Prosinec - nová deska pro Betlém - zhotovil p. Štefek.

Rok 1994

Duben - obnova venkovních omítek. Zazděn boční vchod do kostela. Po postavení lešení oklepávali zbytky vadných omítek pp. J. Zabloudil, J. Lepík, A. Zabloudil a jiní občané. Aby se nezvyšovaly náklady vypomáhalo hodně občanů po celou dobu obnovy kostela. Odbornou práci prováděla firma STAVOMA z Paskova. Z důvodu nedostatku financí - ke konci května 1994 obcházely dvojice (Mikulková-Carbolová, Doleželová-Mikulková) dům od domu se žádostí o příspěvky na opravu kostela.

Odstranění odtokových žlabů - byly hodně vadné, zhotovení nových nerezových po obvodu věže a svodů do žlabů střešních.

Dřevěné konstrukce věží ve špatném stavu. V malé věži byly vyměněné nejen dřevěné části, ale i plechová kopulka včetně kříže.

Ing. Ulčák z Kozlovic obnovil nátěr obou věží zdarma jako dar pro oslavu Boží.

Poškozené oplechování věží po zásazích z II. Světové války bylo zároveň vyspraveno zvláštním tmelem.

Při zavěšování háků pro okapové žlaby došlo při svařování vinou velkého větru k podfouknutí jiskry do podstřeší kostela. Tam se vzňaly pavučiny s nánosy prachu a začal doutnat krov. Slabého dýmu, který stoupal ze sanktusníku si všimly ženy, které pracovaly na hřbitově. Okamžitě začaly vynášet vodu na půdu kostela. K hašení se připojili i zedníci, pracující na fasádě věže. Rychlým zásahem byl začínající požár uhašen a přivolaní hasiči už jen stav uhašení prověřili.

Nátěr venkovních okapových žlabů provedl p. B. Škovran. Dřevěné žaluzie ve věži natřel p. V. Pokluda. Pomoc při čištění okapů a svodů před nátěrem, denní potřebný styk a pomoc firmě Stavoma zajišťoval p. J. Zabloudil, oporu měl i ve svém bratrovi Aloisovi. Technický dohled a zajištění potřebných materiálů prováděl p. F. Taťák. Ostatní řemeslníky, brigádníky , plechování atd. zajišťovala p. M. Mikulková.

Opraven pískovcový reliéf P. Marie nad vstupními dveřmi kostela - očištěn od nánosu barev a opraven.

Vnější omítky kostela byly dokončeny nástřikem barvy v citronově žlutém odstínu.

Očištění venkovních částí oken - provedly brigádnicky ženy.

Úklidu půdních a věžních prostor, odvozu omítky a zbytků výkopu a úklidu okolí kostela se ujala rodina V. Pokludy. (konec června)

Zazdění bočního vchodu kostela, spojení kostelních lavic v jeden celek. Do lavic fa Prodes z F-M

zabudovala elektrické vytápění.

Říjen - fa Stavoma omítání otlučeného zdiva uvnitř kostela protiplísňovou směsí. Vyměněny vnitřní dveře vč. zárubní do sakristie a vnitřní vstupní dveře do kostela. Dveře, opravy a nátěr venkovních dveří provedl p. Jiří Štefek z Kozlovic. Kování ke dveřím zhotovil p. Hranický - bezplatně. Byl vyměněn prohnilý stůl v sakristii.

Nevýhodné boční osvětlení bylo změněno na stropní lustr. Instalace osvětlení do předsíně kostela (doposud nebylo) - p. J. Lepík.

Nad těmito a dalším pracemi převzal dohled p. ing. Václav Kotásek.

Během oprav byly slouženy mše a další pobožnosti. Před obřady bylo vše odkryto a po nich zase zakryty slídou. To se opakoval až do dokončení oprav.

Jedné noci opilí návštěvníci vinárny "U Modrovičů" poničili vázy a nádoby na hřbitově. Rozbili rovněž bílý porcelánový korpus na kříži ve středu hřbitova. Byl zajištěn nový - pozlacený. Jeho úhradu zaplatila p. I. Doleželová.

Rok 1993

Jaro - obnaženo zdivo venkovní, začaly práce na vysoušení a trvalém odvětrávání základního zdiva. Naložení a odvoz vadného zdiva provedl p. V. Pokluda se svou rodinou. Všechny tyto práce řídil p. F. Taťák za onemocnělého p. J. Sochu. S organizací pomáhala p. M. Mikulková.

Červen - sbírka na pořízení elektrického topení do lavic.

Vybetonování kanálu a jeho vyplnění struskou zajišťoval p. F. Taťák.

K uložení betonové směsi bylo zapotřebí zajistit více pracovníků. Nejvíce se zúčastňoval a řídil všechny brigádníky p. J. Zabloudil. Na této práci se podíleli pp. Jan Sasýn, Jiří Lepík, Jaroslav Hudec st., Leopold Volný, Josef Carbol a jiní.

Železnou konstrukci kolem zdi kostela a na podkrytí dlaždic svařovali pp. Ladislav Javorek, Jaroslav Volný a Jaroslav Zabloudil, který pak dlaždice pokládal. Zhotovení schodu nad kanálem při vstupu do kostela provedli pp. Bohumír Škovran a Jaroslav Zabloudil. Vstup a nadkrytí kanálu u sakristie včetně prahu dveří zhotovil pan Václav Pokluda.

Rok 1992

2. října - započalo se s otloukáním provlhlých omítek a vlhkostí poškozeného zdiva uvnitř kostela až do výše 2 m, v presbyteriu ještě výše. Práci provádělo hodně ochotných občanů, takže byla ukončena během dvou dní. Vše řídil p. Josef Socha.

V r. 1992 - 1994 bylo zapotřebí hodně pomoci a pochopení občanů Zelinkovic, Lysůvek a místeckého okraje. Pomáhali i občané, kteří nejsou věřící.

Rok 1991

Otec děkan zajišťuje doplnění ornátů pro bohoslužby ve zdejším kostele, které byly zaplaceny z mimořádných darů věřících. Byl to ornát fialový, bílý mariánský a dvě červené štoly pro svátek Ducha svatého a svátky mučedníků. K těmto štolám zhotovila p. M. Mikulková žoržetový ornát smetanové barvy. Na všechny ornáty ušila látkové obaly p. Františka Kolčárková.

Z kostelních sbírek byl zakoupen a zabudován trezor pro úschovu bohoslužebných pozlacených nádob.

K duchovní obnově po dlouhé době totalitního režimu zajistil otec děkan náboženskou literaturu, Katolický týdeník a časopisy dětem. Tato literatura byla nabízena na stojanu v kostele, který dal zhotovit také otec děkan. Prodej knih zajišťovala p. J. Sasýnová a p. M. Mikulková.

V posledních letech totality se scházela skupina věřících v kostele jednou týdně v květnu k májové pobožnosti a v říjnu k pobožnosti sv. Růžence. O. Děkan Maňák toto společenství podpořil duchovní náplní a navrhoval častější setkání. Počet věřících postupně narůstal a májové pobožnosti se konaly třikrát týdně.

Po sametové revoluci už nebylo překážek ze strany úřadů při opravách i budování nových kostelů. Bylo nutné připravit se a začít i s generální opravou kostela na Lysůvkách.

Vyřizovala se všechna povolení, zadávaly se plány u různých odborů MěÚ ve Frýdku-Místku. Byly doloženy žádosti a výpisy z katastrální mapy.

Některé údaje z výpisu:

usnesení o výměře pozemků bylo ze dne 7. ledna 1909. Plocha zastavěná kostelem činí 209 m2, parcela č. 41. Okolí kostela činí 583 m2, parcela č. 41/1 a 41/2. Hřbitov ve správě obce parcela č. 41/2,2/2 a 41/3.

Rok 1990

Až do roku 1990 byl kostel udržován jen nutnými drobnými opravami. Vyžadoval už důkladnou opravu jak vlhkého zdiva, elektrického vedení, tak i opravu věží. Dosud k tomu nebylo povolení ani příspěvky státu

Duben 1990 - návštěva sv. Otce Jana Pavla II - setkání na Velehradě se zúčastnila p. Hudcová a p. Mikulková.

Ke konci roku odešel z Místku otec děkan Jan Vdoleček a jeho nástupcem se stal P. Josef Maňák.

Nový děkan a také správce zdejšího kostela navrhl, aby pro farní společenství v Lysůvkách a Zelinkovicích byla zvolena farní rada. Ta měla za úkol spolupracovat s otcem děkanem jak na poli pastoračním, tak i při opravách kostela. Do čela rady byl zvolen p. Josef Socha. Další členové rady:

pp. Marie Mikulková, František Taťák, Jaroslav Zabloudil, Václav Pokluda, Jiří Lepík a Jan Sasýn.

Rok 1989

12. listopadu 1989 byla v Římě papežem Janem Pavlem II. Svatořečena blahoslavená Anežka Česká. I když se to stalo za komunistické totality, svatořečení se zúčastnilo několik tisíc věřících z ČSSR. Celá republika radostně vítala tuto událost a svěřovala svůj těžký úděl do rukou nové národní světice. A svatá Anežka pomohla. Vyprosila u Pána Boha českému národu svobodu. Dne 17. listopadu 1989 byl pokojnou sametovou revolucí svržen totalitní režim, který trval přes 40 let.

Tisíceré díky Tobě, svatá Anežko Česká.

Čas šel dál a osudy našeho národa se ubíraly novou cestou. Bože, pomáhej nám, aby to byla cesta dobrá.

Rok 1984

V roce 1984 byl v dílně pana Bittnera ve Staříči restaurován svatostánek a dva andělé z oltáře. Bronzové nátěry byly sejmuty chemicky a i mechanicky až k původnímu zlatu. Poškozená místa byla opravena křídovým nánosem a původní zlacení bylo opraveno pravým lístkovým zlatem. Lístkové zlato k opravě dala paní Anna Konečná.

Ke kostelní službě patří i úklid a výzdoba kostela. V této práci se vystřídalo mnoho žen a dívek z obou obcí a blízkého okolí. Kostelní prádlo po zemřelé paní Aloisii Vaňkové prala paní Františka Kolčárková. Ta však musela ze zdravotních důvodů na začátku 80. let ukončit svou práci. Kostelní prádlo začala prát paní Irena Doleželová. Za O. Děkana Vdolečka zakoupily paní Marie Mikulková a paní Irena Doleželová bílý brokátový ornát, zelený ornát s výšivkou a bílou štolu s výšivkou. Peníze věnovali věřící.

Jako pomocníci kněží v různých kostelních záležitostech působí kostelníci. Zápisy o nich z minulých dob nejsou zachovány. Podle žijících pamětníků můžeme vzpomenout několika posledních:

Od r. 1934 byl kostelníkem p. Dominik Hlaváč. Po jeho smrti převzala jeho manželka Albína zvonění a po ní její dcera Marie Modrovičová. Kostelníkem byl p. Josef Jakubek, po něm p. Petr Vaněk. Jeho manželka prala veškeré kostelní prádlo. Oba tak sloužili dlouhá léta. Po panu Vaňkovi byl kostelníkem pan Josef Pokluda. Po jeho náhlém úmrtí, než se přihlásil další kostelník, vypomáhala několik měsíců paní Ludmila Petrošová. Pak nastoupil kostelnickou službu pan Josef Hrachovec až do roku 1986.

V letech 1979 a 1980 bylona hřbitově vystavěné nové sociální zařízení spolu se skladem na nářadí. Stavba započala 18. dubna 1980 a zkolaudována byla 29. října téhož roku, vedoucím stavby byl p. Vítězslav Beker. Kamenný základ udělal p. Josef Hrachovec, hlavní zdivo p. František Taťák, p. Bohumír Škovran se skleněnými výplněmi s paní Věrou Bekerovou jako pomocnicí. V roce 1983 ukončil p. František Habrnal čtyřicetileté správcovství lysůvského hřbitova, novým správcem se stal p. Leopold Volný.

V letech 1984 - 1985 byla střecha kostela pokryta novým plechem. Stálým pracovníkem při této obnově byl p. Josef Kolčárek se svým synem Václavem Kolčárkem. Úklid kolem kostela po této opravě zajistil p. Josef Kolčárek s rodinou a p. Václav Pokluda s rodinou. V této době působil jako děkan a správce všech kostelů místecké farnosti P. Jan Vdoleček.

Dne 17. června 1923 byly v Místku olomouckým kanovníkem Ignácem Janákem posvěceny dva zvony pro kapli v Lysůvkách.

První, vážící 209 kg s obrazem P. Marie, nesl nápis: "Pod ochranu Tvou se utíkáme svatá Boží Rodičko!"

Po zabrání zvonů ve světové válce v roce 1916 ulit nákladem dobrodinců a manželů Ludvíka a Marie Kubačkových v roce 1923. Druhý zvon byl menší a vážil 41 kg.

Za druhé světové války byly zvony z kostelů opět rekvírovány. Z lysůveckého kostela se podařilo jeden zvon tajně uschovat a druhý byl odvezen pro potřeby války. Teprve v 60. letech byly zakoupeny nové zvony v Brodku u Přerova, v tichosti dovezeny a zavěšeny na věž. Jejich náklady uhradili občané: Jan Procházka, Antonín Bajtek, Josef Hrachovec a ještě několik dalších občanů.

V roce 1974 byla v rámci liturgické úpravy odstraněna údajně nevhodná kazatelna a boční, příliš vysoké oltáře. Stalo se tak za faráře Nerychla a vzhled kostela tak poněkud utrpěl. Na jejich místě byly zavěšeny obrazy z těchto oltářů. Rovněž stará křtitelnice byla odvezena do Místku.

Do kostelní lodi byl zavěšen nový lustr. Před malováním byla osekána vlhká omítka do výše 3 m a zeď byla nově omítnuta perlitovou omítkou.

V roce 1975 byl pro kostel pořízen nový obětní stůl, sedes a ambon podle návrhu děkana P. Nerychla z Místku. Provedli je Leopold Jursa a Filip Nytra ze Sviadnova. Tím také byla dokončena nová liturgická úprava podle směrnic druhého vatikánského koncilu. Vzácný pískovcový kříž před kostelem opravil pan Josef Hrachovec.