Historie

Místní část Zelinkovice

Obec vznikla z návrhu Ondřeje Zelinky, hejtmana na Hukvaldech, kolem dokončené "císařské" silnice vedoucí z Olomouce do Krakova v roce 1789. Prvním fojtem byl Jura Žáček, Celková rozloha katastru obce činila 129,8 ha vyčleněného z katastru Chlebovic a vrchnostenského leda Rovňa.

Bylo vyměřeno 36 dílů pozemku po 4 měřice (0,8ha), které byly přiděleny zájemcům po 20 zlatých na splátky z okolních vesnic, ale i ze Slezska. Usedlí byli povinni vykácet les a ze získaného jedlového dřeva si postavit chalupu. Že to nebylo jednoduché svědčí to, že osídlování trvalo téměř 20 let a někteří zběhli. Původní dřevěnice měly v jedné části dvě místnosti, v druhé byl chlév pro dobytek s přístřeškem na seno.

V roce 1812 uvádí popis hukvaldského panství pro Zelinkovice 37 domů, 229 obyvatel a 48 krav. V pozdější době byly údaje spojovány s obcemi Lysůvky a Lotrinkovicemi. Občané byli české národnosti a římskokatolického vyznání. Přifařeni byli přes kostel v Lysůvkách pod staříčskou faru. Své mrtvé ale pochovávali v Místku.

Do roku 1902 byly Zelinkovice přiškoleny do Chlebovic. Toho roku byla na pozemku v Lotrinkovicích postavena občany obou obcí jednotřídní škola, která byla expoziturou školy v Chlebovicích. Od roku 1905 pak vznikla samostatná jednotřídní škola v Lotrinkovicích (nyní mateřská škola J.Myslivečka).

Vedle zemědělství, které vzhledem k malé výměře půdy nemohlo občany uživit, pracovali v místeckém dvoře. Na robotu nechodili, ale platili ročně 4 zlaté z každého čísla domu. Přínosem pro obživu byl počátkem 19. století rozvoj domácího tkalcovství. Na vypůjčených stavech, které "faktorům" spláceli, si nakupovali přízi a faktorům prodávali dokončené dílo. Této práci se věnovaly celé rodiny od svítání do noci včetně dětí. Svítili si štípami (loučemi), svíčky voskové byly příliš drahé. Po roce 1850 se objevily petrolejové lampy, které nazývali věčným světlem, od něhož je škoda umírat. Elektrifikace proběhla v letech 1928 - 1929, jedna žárovka do domku.

Velmi významně nepříznivě zasáhla obec 1.světová válka 1914 - 1918. V té době měla obec 280 obyvatel a z nich během války narukovalo 51 mužů. Ve válce jich padlo 11. Do čs. legií jich vstoupilo 7. V roce 1921 měla obec 315 obyvatel.

Po úpadku domácího tkalcovství (poslední tkalci skončili s domácí prací v roce 1910) pracovali v železárnách v Ostravě, Karlově hutě v Lískovci a hlavně v textilním průmyslu ve Frýdku - Místku.

V roce 1921 založili Tělovýchovnou jednotu Sokol pro obce Zelinkovice, Lysůvky, Chlebovice. V roce 1941 vznikl Sbor dobrovolných hasičů. Obec byla osvobozena od německých fašistů 4.5.1945 bez padlých. Jedno 17leté děvče bylo zabito odraženou kulkou po nechtěném výstřelu.

V roce 1905 se Aloisu Slavickému narodil syn Jaroslav v místní hospodě (nyní motorest U Fojtíků). Zde se zastavoval Leoš Janáček a působil na hudebně nadaného Jaroslava, který se stal pofesorem na hudební fakultě Karlovy univerzity v Praze. Zde se zasloužil o propagaci lašského kraje, zvyků, slezské kultury, formou sdružení Bezručův kraj, jejímž byl zakladatelem a předsedou. Jak krásně dovedl opěvovat nejen hudebně, ale i verši své Zelinkovice ukazuje básnička:

"Má rodná vesničko,

kolébko šťastných dětí

úsměv matčin vetkaných do paměti.

Tvá nezměrná láska,

nejštědřejší dlani, tvou písní pookřeji

v každém svém zoufání.

Že jsem svůj život prožil v malé dědince

děkuji jen svoji matince.

Za její lásku zbylo jen pár bílých vlásků

zůstává jen vzpomínání."

Od 1.1.1954 byly Zelinkovice spojeny s Lysůvkami v jednu obec Lysůvky a od 1.7.1975 byla provedena integrace s Frýdkem-Místkem.

Místní část Lysůvky

Obec nemá zakládací listinu. Ve 14.století mělo Hukvaldské panství pro celou rozlohu 3 hájenky. Pro "přední" hory (od Ondřejníku po Ostravu) hájenku v katastru staříčském a pro "zadní" hory ve Frenštátu a Frýdlantu. Tu staříčskou nazývali Lesůvky (Lisůvky, Bisůvky). Hajní byli z nižší šlechty a nazývali se Lismekerjäger. To byl asi začátek Lysůvek.

Okolo hájenky (nyní Hraniční č.6) na severní straně staré cesty z Příbora do Místku si hajný usazoval potřebné lidi pro svoje hospodářství pro lov nebo těžbu dřeva. V té době byli obyvatelé - asi 7 chalup vykazování ve Staříči (17.stletí).

V roce 1771 měly Lysůvky 29 obyvatel. Po druhé straně cesty (jižní) vznikla z části lesa Harasák a části vrchnostenského lesa Rovňa v roce 1712 osada Lotrinkovice na paměť zemřelého knížete (biskupa) Karla z Lotringenu (zemřel 1710). Osadě bylo přiděleno 30ha ze staříčského katastru. Lysůvky měly 3 ha. V roce 1771 měly Lotrinkovice 76 obyvatel.

Obyvatelé obou obcí nechodili na robotu a platili 75 zlatých a 50 krejcarů domovní daně za obě obce. V počátcích se živili především včelařstvím (med a vosk). Už v 17. století se připomíná, že na jižních svazích bylo 40 "včelínů". Později také tkalcovali a po zahájení hutní výroby v Lískovci chodili přes Štandel do "lipiny" (Karlova huť).

V roce 1798 byla malá dřevěná kaplička přestavěna na filiální kostel Panny Marie Sněžné fary ve Staříči. Ke kostelu byla v roce 1804 přistavěna věž. Dřevěná kaplička vznikla podle pověsti na záchranu knížete z Lotringenu, kterému se na cestě splašil kůň a knížeti zůstala po pádu noha ve třmeni. Kůň se zázračně zastavil před dřevěným křížem a kníže byl zachráněn. Malá kaplička se dvěma lípami na dolním konci Lysůvek oproti hájence byla postavena koncem 19.století místo kříže, který byl postaven na místě, kde snídal císař Josef II. (nocoval v Místku "U císaře"), což byla pro obyvatele neskutečná událost, že byli obdarováni jídlem z císařské svačiny.

V roce 1843 měly Lysůvky, Lotrinkovice a Zelinkovice 422 obyvatel v 58 domech (95 bytů). Obec byla přifařena do Staříče, ale mrtvé pohřbívali v Místku nebo dokonce ve Frýdku u Jošta na nejkrásnějším hřbitově.

V roce 1894 koupila obec od staříčské fary hřbitovní pozemek za 190 zlatých společně se Zelinkovicemi. Pohřbívat se však začalo až v roce 1902. Do první světové války se obec nazývala Lotrinkovice, po ní už Lysůvky.

I přes nesouhlas občanů Lysůvek byla vesnice v roce 1954 spojena se Zelinkovicemi pod názvem Lysůvky a v roce 1975 s Frýdkem - Místkem.

V roce 1956 se začalo se stavbou MNV, jelikož dřívější starostové z obcí bydleli e vlastních domcích. V nové budově MNV byla pak umístěna knihovna, v suterénu hasičská zbrojnice. V obcích bylo zavedeno osvětlení.

1958 - po prvé po 200 letech nebyl povolen průvod na pouť do Místku

1959 - založeno JZD v Lysůvkách, úvahy o sloučení obcí s Chlebovicemi.

1960 - sloučeny byly požární jednotky Lysůvek a Zelinkovic.

1961 - schválení sloučení JZD Lysůvky s Chlebovicemi.

1962 - v Zelinkovicích vystavěn vodojem, vedle bytová jednotka s dispečinkem vody (Zajícov).

V blízkosti zelinkovského katastru byly v listopadu 1960 zahájeny přípravy ke stavbě přehrady Olešná. do provozu byla dána 29.června 1964. V létě sloužila i našim obyvatelům.

1964 - dokončení kanalizace, výstavba kravína

1967 - generální oprava školy

1970 - slavnostní otevření kulturního sálu po jeho prodloužení

1971 - stavba hlavní silnice

1972 - stavba prodejny Jednota, do užívání předána 13. 12. 1973.

30. 6. kolaudace státní silnice.

1975 byla základní škola v Lysůvkách zrušena a budova byla rekonstruována na mateřskou školku. Také naše obce - Lysůvky, místní část Zelinkovice - byly od 1.1.1979 integrovány k Frýdku - Místku. Budova MNV předána Bytovému podniku.U nás byl ustaven jen Občanský výbor NF, jehož činnost byla ukončena v roce 1991.

1976 - stavba panelového chodníku na Lysůvky

1978 - rekonstrukce pohostinství

Po roce 1990 se rozmohlo i u nás soukromé podnikání jako obchody, služby a jiné. Soukromí zemědělci se u nás již neobjevili. V roce 1999 se znovu nastolila otázka plynofikace a tak po zaslaných peticích MÚ ve F-M plynofikaci povolili a v roce 2000 již mnoho občanů plynem topilo.

1992 - počátek stavby u Modrovičových, vybudována restaurace a pekárna.

1997 - ustaven Klub důchodců. Končí činnost objekt u Modrovičových.

1999 - na schůzi občanů s MěÚ se hovoří o reálném zavedení plynu.

1998 - srpen - oslavy 200. výročí kostela Panny Marie Sněžné na Lysůvkách. Zánik Svazu zahrádkářů. Do zastupitelstva MěÚ zvolen Oldřich Polach.

2000 - zahájení výkopových prací pro položení plynového potrubí v Lysůvkách.

2001 - budova u Modrovičových - zřízen "Night club".

2002 - do zastupitelstva MěÚ zvolena Marie Knödlová.

2003 - na podnět zastupitelky založen Osadní výbor, předseda Jan Klečka.

2004 - výstavba Aquaparku na Olešné.

2005 - plynofikace Zelinkovic. Odškodnění majitelů pozemků R48.

2006 - zahájení oprav kostela.

2008 - nové složení Osadního výboru - předsedkyně Alice Ondračková.

2009 - vybudování  parkoviště u hřbitova v Lysůvkách.  Kanalizace ul. Vodárenská. Výměna pletiva zadního plotu hřbitova v Lysůvkách. Přemístění vývěsních skříní ze soukromého pozenku u obchodu v Zelinkovicích do autobusové zastávky a před ní.

2010 - zahájení výstavby R48. Vybudování  zpevněného povrchu pod sběrnými nádobami na tříděný odpad u zahradnictví v Lysůvkách.  Natření brány, předního a zadního plotu+ výměna bočního pletiva oplocení hřbitova v Lysůvkách.  Nově umístěno několik amplionů místního rozhlasu. Opravení zábran, částečná výměna či oprava sítí kolem hřiště. Zahájení výstavby na hřišti v Lysůvkách.

2011 - dokončena budova na hřišti v Lysůvkách.

2012 - - 4. -5.  srpna oslavy 300 let Lysůvek. Dostavba R48. Digitalizace k.ú. Lysůvky.

2013 - Generální oprava ul. Zahradnické a "chodníku" k autobusové zastávce U Václavíka.  Plynofikace na ul. Rovenská. Postaveno zastřešení schodů vedoucích k podchodu pod R48.

2017 - oprava propustku (malý most na Dolinách) v Lysůvkách. Oprava komunikace ul. Rovenská Zelinkovice.