Z knih

"Knihy jsou němí učitelé." Gellius

Knižní tipy našich farníků

KAREL I. Světec a poslední král v Čechách- Milan Novák

(vydal Stanislav Juhaňák -TRITON v Praze v roce 2021)

Popis: o vladaři a vizionáři, který chtěl žít v míru a který měl být zapomenut...

Karel I. Z Boží milosti císař rakouský, apoštolský král uherský, král český, král Dalmácie,Chorvatska, Slavonie, Haliče, Lodomerie a Ilýrie, král Jeruzaléma; arcivévoda rakouský atd. Atd.

Karel I.: "Jsem celým srdcem pro to, aby se po válce vytvořil mírový svaz národů, není jiné záchrany, jsem také připraven na mezinárodně uspořádané odzbrojení. Váleční štváči jsou buď lidé bez srdce, nebo lidé, kteří nevědí, co to válka je, já jsem válku zažil, v mé blízkosti byli lidé trháni na kusy... Proto započněme s tímto novým evropanským cítěním uspořádávat naše vnitřní otázky - to nám získá důvěru v Evropě a může se stát příkladem pro velký mírový svaz národů."

Z dekretu svatého papeže Jana Pavla II. Z 12. dubna 2003: " Byl mužem velké morální integrity a pevné víry, jenž vždy hledal jen to nejlepší pro své národy a všechny své panovnické činy konal v souladu se sociálním učením církve. Držel se ideálů spravedlnosti a míru a neochvějně směřoval ke svatosti. Byl příkladným křesťanem, manželem, otcem i panovníkem."


VŠECHNO MOHU... - Pavel Dokládal

(vydal Martin Leschinger - Flétna v roce 2021)

Popis: kniha je osobním životním svědectvím kněze, který je stěžejní osobou Fatimského apoštolátu a mnoha celonárodních poutí a aktivit

"Koclířov si vybrala Panna Maria jako místo milosti pro celou Českou republiku...". Stavím se k tomu tak, že takové proroctví se dá přijmout s vděčností a jistě nemůže uškodit. Nyní po více jak čtvrt století můžeme už z toho, co vidíme, doopravdy hovořit o koclířovském zázraku...

Takže máme před sebou "cestu" a dovedeme si představit, jak bude trnitá, protože kněz sice může lidem říkat to, co chtějí slyšet, ale je velká pravděpodobnost, že ho za to Pán Bůh nepochválí. Proto si přejme, ať máme všichni, nejen my kněží, sílu naplňovat slova, která pronesl náš pan biskup letos na Zelený čtvrtek na Misse Chrismatis: "Každý kněz by měl stát na třech pilířích. A těmi jsou: Eucharistie, Panna Maria a Církev." Dej Bůh, ať je tomu tak."


KAREL A ZITA HABSBURŠTÍ - Elizabeth Montfortová

(vydalo nakladatelství Pavel Nebojsa - Doron v Uhřicích v roce 2022)

Popis: kniha přibližuje duchovní život dvou duchovních velikánů Karla a Zity Habsburských

"Karel se snaží najít si čas na své děti i uprostřed války, kdy je přetížen povinnostmi. Přeje si, aby se jim dostalo dobrého křesťanského vzdělání. Chce, aby si uvědomily, že jejich urozený původ jim ukládá velkou odpovědnost a že nesmí žít jen pro sebe, ale pro službu své zemi, společnosti a lidstvu."

Anatole France: "Byl to jediný rozumný muž, který během války zastával vysoký post. Jenže ho nikdo neposlouchal. Upřímně usiloval o mír a kvůli tomu jím všichni opovrhovali. Tak jsme přišli o skvělou příležitost."

"Zita, která ovdověla ve velmi mladém věku - bylo jí teprve třicet let -, se bude na své cestě opírat o víru. Když se jí ke konci jejího života někdo zeptá, jak mohla v životě snést tolik zkoušek, odpoví: "Bez víry by to nešlo.""


OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ DO NITRA - Eileen Caddyová

(vydalo nakladatelství Pragma v Praze v roce 1997)

Popis - inspirační poselství s podněty pro duchovní růst a rozvoj

"Nauč se jednat spontánně, podle intuice, a dělat i to, co žádá tvé srdce, nejen to, o čem ti tvůj rozum říká, že je rozumné a účelné."

"Začni každý den naladěním se na nejvyšší dobro v sobě, a potom je přenes do všeho, co děláš během dne. Ať klid a láska svobodně plynou do tebe a skrze tebe ke všem, s nimiž se setkáš."

"Když se jedny dveře zavřou, jiné se otevřou. Očekávej, že nové dveře ti odhalí ještě větší divy, slávu a překvapení. Vždy přijímej z každé situace to opravdu nejlepší a věz, že z ní opravdu to nejlepší vzejde."


AHOJ JEŽÍŠI, MŮŽEME SI POPOVÍDAT? - Elias Vella

(vydalo Karmelitánské nakladatelství v Praze v roce 2020)

Popis: představa odpovědí Ježíše na dotazy dnešních mladých lidí

"Drazí přátelé, postavte se k životu zodpovědněji. Opírejte se o skálu, a ne o písek. Nestavte si dům na písku, ale na skále. Nevěřte pověrám. To ponechte hlupákům."

"Odpuštění je jednou z hlavních charakteristik křesťanství. Já jsem své apoštoly vždycky učil, že se musí od jiných lidí odlišovat právě láskou a odpuštěním."

"A nejsem jen ten, který byl kdysi. Jsem TEN, KTERÝ JE. Často na vás čekám a velice toužím, abych vám mohl pomoci ve vašich těžkostech, ale bohužel se ode mne odvracíte a obracíte se k jiným věcem, které, místo aby vaše problémy vyřešily, je ještě více komplikují. Vím, to všechno je dílo mého nepřítele - ďábla. A mnozí se chytnou do jeho pastí."


AŽ K PROLITÍ KRVE - Marie Svatošová

Radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka
(vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří v roce 2005)
Popis: vzpomínky na vzácného člověka a kněze, který byl v r. 2004 na své faře v Třebenicích zavražděn.

"Pokus se odpustit všem, kteří ti křivdí, a upřímně poděkuj Pánu Bohu za tenhle kříž. Uvidíš, co se bude dít."

"Nežijeme pro práci, nežijeme pro zábavu, žijeme pro nebe! Denně se snaž kus nebe vnášet do života, přinášet ho lidem kolem sebe. A víc děkovat za dary, které dostáváš. Za sílu ke zvládnutí úkolů.."

"...nemáš to lehké, nechtěl bych s tebou měnit. Ale je pravda, že Bůh dá každému ke kříži sílu a žádný počítač na světě by to líp nespočítal. Kříž je opravdu od Boha, a proto za něj hezky děkuj a už nebrblej."
"Dodržuj řád, hlídej si svobodu a zůstaň pokorná."OSUDY - Prokop Siostrzonek

(vydal Radioservis v Praze roce 2018)

Popis: vyprávění převora břevnovského kláštera Petra Prokopa Siostrzonka, které vypovídá o síle víry a touhy, o smyslu života v pospolitosti.

"Snažme se v životě hledat spíše to, co lidi spojuje než to, co je rozděluje. Z částečného pochopení se rodí nepřátelství a nenávist. Bojujeme-li o pravdu částečnou, ničíme jiné hodnoty, snad ještě cennější."

"Rodičům jsem vděčný i za to, že mě nikdy nenutili chodit do kostela z povinnosti. Ukázali mi hlavně svým životem, svým postojem, co pro ně víra znamená. Že není něčím, co oni prosazují slovy, ale spíše činy. Když jsem se později v dospívání dostal k mnišskému životu a vůbec k celé tradici mnišské a benediktinské, velmi se mi zalíbil výrok jednoho z mnichů: "Naše bohatství není to, co vyděláváme, ale to, co jsme schopni ušetřit. Naším pokrmem není to, co sníme, ale co jsme schopni strávit. A naší vírou není to, co vyznáváme pro svoje potěšení, ale co jsme schopni naplnit ve svém životě."

"Jsem rád, že jsem i v následujících letech a desetiletích potkal další vzácné staré lidi, kteří svým životem naplnili výrok jednoho Otce pouště v Egyptě ve 4. století: "Nedívám se na to, co mi stáří bere, ale co mi nechává, z čeho se mohu ještě stále radovat."PADÁ MI TO Z NEBE - Angelika Pintířová

(vydal Portál v Praze v roce 2017)

Popis: příběh řeholnice, které celý život padají z nebe nejrůznější výzvy.

"Z řady situací vím, že mi Bůh něco nabídne a pak si počká, třeba i několik let. Nikdy mě nenutí, ale spíš láká ve stylu "pojď ještě kousek". A když člověka nechá chvilku vydechnout, zve ho ještě o kousek dál. Tímto způsobem nás "nutí" překračovat naše hranice a vydávat se mu, protože on nejlíp ví, pro co nás stvořil. Jeho záměrem je maximálně to v nás rozvinout. Na druhé straně nám dal svobodu, a všechno, co do nás vložil, máme v sobě v zárodku jako semínko - a je na nás, jestli to budeme pěstovat nebo ho udusíme."

"Bůh v člověku touhy nikdy nepotlačí. Někdy je ve mně odloží, ale nikdy je postaví úplně proti mně."


MODLITBA - Timothy Keller


Zkušenost posvátné úcty a důvěrného vztahu s Bohem

(vydal TRITON v Praze v roce 2017)

Popis: autor vysvětluje, co je křesťanská modlitba, jaké druhy modlitby existují, k čemu slouží a jak se má křesťan správně modlit. Zdůrazňuje, že modlitba je nejen jedinou cestou ke skutečnému poznání vlastního já, ale i hlavním nástrojem, jak poznat Boha, jak komunikovat s Bohem, jak se z Boha radovat a jak prožít hlubokou změnu svého vlastního života."

"Modlitbou se vše mění."

"Modlitba poskytuje útočiště, je útočištěm."

"Skrze modlitbu, jejímž prostřednictvím pronikají "nebesa do všednosti", vidíme svět jinak, ba včetně těch nejpodřadnějších a nejtriviálnějších každodenních povinností. Modlitba nás mění."


POSTEL HOSPODA KOSTEL - Markéta Zahradníková

(vydalo Argo v Praze v roce 2016)
Popis: rozhovor s knězem Zbigniewem Czendlikem.

"Je cenné mít kolem sebe lidi, kteří ti umějí nastavit zrcadlo a ukázat věci, které o sobě nevíš. I když to nemusí být vždy příjemné."

"Osobnost podle mě symbolizují takové věci, jako je laskavost, trpělivost, velkorysost nebo schopnost odpouštět. To jsou hodnoty, které vyznávám."

"Snažím se s lidmi vycházet co nejlíp. Protože život je příliš krátký na to, abychom si z něj dělali bojiště. On je totiž každý boj většinou pouze ztrátou času a energie."


DĚCKA, VALÍME DO NEBE! - Robert Maria Mayer

(vydal Martin Leschinger - Flétna v Ústí n. O. V roce 2016)

Popis: úžasný příběh minority "Robinka" a vzpomínky na něj


"Otec Robert po sobě zanechal velmi hluboké dědictví založené na lásce, radosti, jednoduchosti, pokoře a nadšení. A toto dědictví nikdy nezmizí a ani nezemře." (Fr. Elias Vella OFMConv., Malta)

"S Robinem měl člověk pocit, že je všechno na světě v pořádku, v rovnováze a fajn..."

"...Je důležité, aby radost v nás zůstala stále. To se stane, pokud se budeme modlit. Ďábel totiž bojuje proti radosti, modlitbě a lásce...Právě v modlitbě nacházíme plnost radosti, štěstí, lásky, pokoje, vyrovnanosti, jednoty..."


NEBOJ SE VRÁTIT DOMŮ - Marie Svatošová

(vydal KALICH v Praze v roce 2018)

Popis: rozhovor s MUDr. Marií Svatošovou, zakladatelkou Hospiců


"Z lékařského hlediska může půst dobře posloužit jako redukční dieta nebo žádoucí očista organismu. Jeho hlavní smysl však vidím v pěstování sebekázně, bez níž člověk nemůže být vnitřně svobodný, a tudíž zůstává otrokem. Čeho? To je individuální - otrokem nikotinu, drog, mlsného jazyka, alkoholu, ale i třeba i lenosti, majetku, práce, honby za kariérou, časově přespříliš náročného koníčku...Další si domysli."

"Když se lidé ptají po původu mého klidu, pravdivě odpovím, že žiju s Bohem. Zmlknu, v duchu se modlím a čekám na další otázky. Vím, že přijdou..."

"Alfa, původně vznikla jako kurs pro nové křesťany v anglikánské farnosti Svaté Trojice v Bromptonu v Londýně. Počátkem devadesátých let z něj vikář farnosti Nicky Gumbel vytvořil kurz evangelizační, který má účastníkům nabídnout příležitost zkoumat smysl života. Od té doby se kurzy lavinovitě šíří světem a používají je všechny křesťanské církve. Statistiky uvádějí, že jimi prošly desítky miliónů lidí."


ZÁZRAKY OTCE PIA - Renzo Allegri


(vydal Pavel Nebojsa - Doron v Uhřicích v roce 2019)
Popis: svědectví zázraků otce Pia za jeho života i po jeho smrti

"Život světce neustále provázely nevysvětlitelné jevy. "Jsem sám sobě záhadou," opakoval často před svými přáteli. Padesát let nosil na těle stigmata, otevřené a krvácející rány, které nedokázal vyléčit žádný lékař a žádný lék."

"Otec Pio byl velký divotvůrce, neustále se kolem něj děly podivuhodné věci. Někdy až tak výjimečné, že vypadaly jako nemožné, a proto se o nich raději nemluvilo."

"Vůni bylo cítit z otce Pia, z předmětů, kterých se dotkl, z jeho hábitu i na místech, kudy prošel. Mohli jste ji ale cítit i někde daleko, když jste na otce Pia mysleli nebo o něm mluvili, případně když se on modlil za vás." 


BOŽÍ AJŤÁK - Corinna Turnerová

(vydalo Karmelitánské nakladatelství v Praze v roce 2021)
Popis: příběh nemocného chlapce a jeho poznání Carla Acutise.

"Umírám šťastný, protože jsem prožil svůj život, aniž bych promarnil, byť jen jedinou minutu na věci, které se Bohu nelíbí."
"Eucharistie je moje dálnice do nebe."

"Neustále pros svého anděla strážného o pomoc. Tvůj anděl strážný se musí stát tvým přítelem."


PÍŠU, DOKUD SI PAMATUJU - Taťána Lukešová

(vydal Katolický týdeník v Praze v roce 2017)
Popis: vzpomínky autorky na 20. století s jeho hrůzami i nadějemi.

"Je to skutečně velký příběh..." (Miloš Forman)

"Neměla jednoduchý život, ale prala se s ním na úrovni. Byla to v každé situaci a za všech okolností dáma, báječná a hrdá." (Hana Hegerová)

"U paní Lukešové se mi spojil svět pravoslaví, židovství a katolictví skrze naše přátelství vjedno."
(Consoláta Smolíková)


O MODLITBĚ - Alain Durel

S mnichy z hory Athos
(vydalo Karmelitánské nakladatelství v Praze v roce 2019)
Popis|: výroky osmi duchovních mistrů řeckého, ruského, balkánského i arabského pravoslavného křesťanství z hory Athos.

"Vyzkoušejte lásku! Je to ten nejlepší lék pro zdraví naší duše!"
"Pokora je nebeské tornádo, které dokáže vyprostit duši z propasti hříchu a vynést ji až do nebes."
"Růženec je divotvůrce."