Historie kostela

Historie do r. 1998 čerpána z brožury Historie obce Lysůvky a kostela Panny Marie Sněžné, která byla vydána u příležitosti 200 let kostela. Od r. 1998 historie čerpána z kroniky farního společenství.

 

   Filiální kostel Panny Marie Sněžné na Lysůvkách byl vystavěn na místě starší zděné kaple v roce 1798 nákladem zdejších dobrodinců. Stalo se tak za staříčského faráře Františka Vavřína Strossera, rodem z Bauče, který byl farářem od 11. dubna 1791. V roce 1798 odešel jako farář do Vlkoše a ve staříčské fernosti jej nahradil od 4. května Václav Kovanec, rodák z Malenovic, pozdější kroměřížský kanovník. Z dochovaných pramenů, vedených arcibiskupskou konsistoří v Olomouci (sg. G 3 a E IV c 56/5), vyplývá, že již v první třetině 18. století se drobná plastika Panny Marie, která je dnes vsazena do zdi kostela, těšila značné úctě. Jedna z listin uvádí, že soška Rodičky Boží Panny Marie je z roku 1717 a že stála při cestě na rozhraní Lotrinkovic a Staříče a za neznámých okolností byla poničena. Zpráva dále uvádí, že soška Panny Marie je z dobrého materiálu a "foyt, bůrmister a czela obec Lisůwska" se zavazují, aby soška Panny Marie stále a v dobrém stavu se zachovati měla, kterémužto povolení vydala hlavní konsistoř v Olomouci a sošku později posvětil místecký děkan Augustin Kutscha. Stalo se tak 13. listopadu 1809.

Formule k dosvědčení o postavení Křížové cesty, udělenému P. Bohumilu Běhalovi, definitoru provincie a kvadriánu kláštera Menších bratří v Uherském Hradišti, dokládá, že k postavení křížové cesty v tehdejší kapličce, označované jako "Kaple Blahoslavené Panny Marie Sněžné", došlo již 10. května 1742.

Kostel byl postaven ze zděného materiálu, je možné, že kámen na jeho základy mohl být těžen ze zaniklého strážního hrádku na Štandlu, tak jak se obdobně použil do základů frýdeckého Mariánského kostela. Kostel byl vydlážděn pískovcovými dlaždicemi a měl v té době celkem tři oltáře: hlavní oltář s portatilem z roku 1761 světil vratislavský biskup Filip Gotthard II. hrabě Schaffgotsch, který měl k našemu kraji velmi kladný vztah a každoročně zavítal návštěvou do Frýdku, kde býval hostem hraběcí rodiny Pražmů, svobodných pánů z Bílkova. Na Lysůvky byl oltář získán z jiného místa. Dva boční oltáře byly zasvěceny sv. Josefovi a sv. Anně, obrazy bočních oltářů byly namalovány v roce 1802 příborským malířem Františkem Brutschem. Kostel byl dále opatřen kazatelnou, malým kůrem a věž byla přistavěna až v roce 1804. Na věži byly původně dva zvony ulité v Olomouci, první 40 liber těžký z roku 1747, druhý 23,5 liber těžký z roku 1772.

V roce 1811 byla vypsána velmi zničující daň, zvaná "Tilgungsteuer", která měla odstranit následky škod za napoleonských válek. Kostely musely odvést kostelní stříbro a každý člověk desátý díl svého majetku, aby se zaplatil státní dluh. Naštěstí k vybírání této daně nedošlo, nicméně hodnota všech peněz klesla až na třetinu a náhradou byly vydávány papírové peníze. Kostelní fundace poklesly až na polovinu své hodnoty. Proto v roce 1842 založil místní občan Jan Pokluda novou fundaci ve výši 328 zl. na konání ročních dvou mší svatých.

Usnesení o výměře pozemků přináležejících ke kostelu bylo vydáno 7. ledna 1909. Plocha zastavěná kostelem činí 209 m2 na parcele č. 41, parcela č. 41/1-2 vedená jako pastvina - nezastavěné okolí kostela o rozloze 583 m2. Ve správě obce je hřbitov na parcelách č. 41/2, 2/2 a 41/3.

Po rekvizici zvonů za první světové války tehdejší místecký farář P. František Pochyla vyčkával až do roku 1923, kdy v důsledku inflace v Německu cena zvonoviny prudce poklesla a poté objednal pro farnost celkem 10 nových zvonů. Povzbudil také farníky v Lotrinkovicích, kteří si objednali 2 nové zvony. Všechny zvony byly najednou posvěceny v Místku dne 17. června 1923. Do věže lysůvského kostela byl zavěšen jeden zvon o hmotnosti 209 kg a druhý o hmotnosti 42 kg. První, vážící 209 kg s obrazem P. Marie, nesl nápis: "Pod ochranu Tvou se utíkáme svatá Boží Rodičko!"

Za druhé světové války byly zvony z kostelů opět rekvírovány. Z lysůvského kostela se podařilo jeden zvon tajně uschovat a druhý byl odvezen pro potřeby války. Teprve v 60. letech byly zakoupeny nové zvony v Brodku u Přerova, v tichosti dovezeny a zavěšeny na věž. Jejich náklady uhradili občané: Jan Procházka, Antonín Bajtek, Josef Hrachovec a ještě několik dalších občanů.

Ve třicátých letech byl restaurován a přezlacen hlavní oltář spolu se dvěmi bočními oltáři, opravu zaplatili Aloisie a František Houfkovi. V obecní kronice obce Lysůvky jsou záznamy i o dalších prováděných opravách kostela Panny Marie Sněžné. Před zamýšleným zahájením opravy dne 1. července 1939 byla svolána schůze obecního zastupitelstva. Na ní byla schválena sbírka mezi věřícími v obou obcích a také v Místku.

Ve válečném roce 1943 byly v kostele konány bohoslužby jen občasně, v neděle nebo ve svátky. V následujícím roce olomoucká konsistoř povolila provedení nové dlažby v kostele a schválila rozpočet ve výši 16.150 Kč. U firmy Vidlář v Místku bylo objednáno 16 nových kostelních lavic. Bohužel protektorátní ministerstvo hospodářství tuto opravu nepovolilo. Lavice, které byly napadeny hubkou a na mnoha místech se již rozpadaly, musely být z kostela odstraněny a nahrazeny prozatímně obyčejnými lavicemi a židlemi. Podle možností byly konány téměř každou neděli bohoslužby za hojné účasti věřících a školní mládeže. Školní výuku náboženství tehdy vedl P. Bohuslav Uhlíř z Chlebovic.

V roce 1945 měli na starosti bohoslužby kněží z Místku. Většinou je kočárem přiváželi p. Kolčárek nebo sedlák Bajtek, po bohoslužbách byli kněží často srdečně zváni k malému pohoštění do jednotlivých rodin, nejčastěji k obětavému p. Vaňkovi ze Zelinkovic. Ten býval zaměstnancem sklenářské firmy místeckého starosty Vincence Procházky, která sídlila u kostela sv. Jakuba v Místku. V dubnu roku 1948 byl požádán chlebovický farář P. Vilém Tvarůžek, aby převzal nedělní bohoslužby na Lysůvkách, které pak konal až do 28. října téhož roku.

Na kostele byly patrné stopy poškození vlivem povětrnosti a také vnitřní vybavení vyžadovalo opravy. Proto byly již v roce 1948 objednány do kostela nové lavice, které zhotovila firma Rožnovský z Rychaltic. K opravě kostela horlivě povzbuzoval tehdejší chlebovský farář P. Vilém Tvarůžek, který každou neděli na Lysůvkách sloužil mši svatou. Začátkem podzimu bylo vnitřní vybavení odstrojeno, aby se mohlo začít s opravami. Byly rozebrány varhany, sundána přední dřevěná stěna pavlače, chráněná památkovým ústavem, aby mohl být vyměněn narušený příčný dubový trám, který nesl dřevěnou podlahu. Do zdí byly zapuštěny tři železné traverzy, které nesou novou betonovou podlahu pavlače. Kůr byl opraven v 1949-1950, projekt vypracoval architekt Šlapeta z Olomouce. Rovněž byla opravena střecha na kostele.

Původní světle modrá výmalba kostelní klenby byla vyzdobena zlatými hvězdami, při opravě zadané mistru Hanušovi z Ostravy, byly hvězdy odstraněny. Po vymalování došlo k výměně původní barokní pískovcové dlažby, která již byla prošlapána. Náhradu žulovými dlaždicemi provedla firma Alois Vrána z Místku. Rozebrání a oprava varhan byly zadány varhanáři a ladiči pian panu Hrabovskému z Hukvald, který práci provedl spolu se svým synem. Bylo zavedeno natahování měchů pomocí elektromotoru. Stůl s klaviaturou byl přemístěn před varhany. Všechny práce při opravě kostela byly velmi náročné a vyžadovaly si obětavou pomoc místních občanů.

Do kostela byla zakoupena nová křížová cesta, kterou obstaral P. Dr. Strnad z Místku, svícny na hlavní oltář zase obstaral P. Tvarůžek, farář z Chlebovic. Kříž byl přemístěn do předsíně a na jeho místo byla zakoupena socha Ježíše Krista, kterou obstaral P. Dr. Strnad a zaplatil neznámý dárce. V kostele byla opravena kazatelna a natřena okna.

Od podzimu roku 1956 konají na Lysůvkách bohoslužby kněží z Místku, před tím tyto vykonával farář z Chlebovic. V roce 1959 dne 4. srpna konala se slavná mše svatá na rozloučenou, kterou sloužil P. Dr. Strnad. Na mši se sešlo velké množství lidí, což svědčilo o oblibě P. Strnada, který odešel na místo faráře do Mořkova na Novojičínsku. Farářem v Místku byl ustanoven P. Vilém Tvarůžek, dosavadní farář v Chlebovicích. V roce 1959 byla část lysůveckého hřbitova upravena na urnový háj, společný hřbitov Lysůvek a Zelinkovic byl zřízen již v roce 1910.

V roce 1962 došlo k obnově nátěru střechy na kostelní věži, práce se prováděly z visutých žebříků, obnoveno bylo i zlacení báně a kříže. Na tuto opravu přispěli peněžitými dary dobrodinci.

V roce 1965 byl na hřbitově vyměněn pískovcový kříž za kříž z umělého černého mramoru. Jan Procházka se dozvěděl, že v Ostravě se ruší hřbitov. Vypravili se tam s Vojtěchem Zabloudilem a Josefem Sochou a kříž vybrali. Po té jej také dopravili. Kříž zakoupili J. a F. Kupčákovi a ti také provedli veškeré práce zdarma.

V roce 1968 byl oplocen nový pozemek pro rozšíření hřbitova, v roce 1971 byl kolem hřbitova postaven nový plot, který zhotovil Ladislav Javorek. V červnu 1972 se započalo s prováděním výměny elektroinstalace v kostele. V roce 1973 byla dokončena generální oprava elektroinstalace, zároveň i oprava fasády kostela.

V roce 1974 byla v rámci liturgické úpravy odstraněna údajně nevhodná kazatelna a boční, příliš vysoké oltáře. Stalo se tak za faráře Nerychla a vzhled kostela tak poněkud utrpěl. Na jejich místě byly zavěšeny obrazy z těchto oltářů. Rovněž stará křtitelnice byla odvezena do Místku.

Do kostelní lodi byl zavěšen nový lustr.

V roce 1975 byl pro kostel pořízen nový obětní stůl, sedes a ambon podle návrhu děkana P. Nerychla z Místku. Provedli je Leopold Jursa a Filip Nytra ze Sviadnova. Tím také byla dokončena nová liturgická úprava podle směrnic druhého vatikánského koncilu. Vzácný pískovcový kříž před kostelem opravil pan Josef Hrachovec.

V letech 1979 a 1980 bylo na hřbitově vystavěné nové sociální zařízení spolu se skladem na nářadí. Stavba započala 18. dubna 1980 a zkolaudována byla 29. října téhož roku.

V letech 1984 - 1985 byla střecha kostela pokryta novým plechem.

V roce 1984 byl v dílně pana Bittnera ve Staříči restaurován svatostánek a dva andělé z oltáře. Bronzové nátěry byly sejmuty chemicky a i mechanicky až k původnímu zlatu. Poškozená místa byla opravena křídovým nánosem a původní zlacení bylo opraveno pravým lístkovým zlatem. Lístkové zlato k opravě dala paní Anna Konečná.

Až do roku 1990 byl kostel udržován jen nutnými drobnými opravami.

Ke konci roku odešel z Místku otec děkan Jan Vdoleček a jeho nástupcem se stal P. Josef Maňák.

V roce 1991 Otec děkan zajišťuje doplnění ornátů pro bohoslužby ve zdejším kostele, které byly zaplaceny z mimořádných darů věřících. Byl to ornát fialový, bílý mariánský a dvě červené štoly pro svátek Ducha svatého a svátky mučedníků.

Z kostelních sbírek byl zakoupen a zabudován trezor pro úschovu bohoslužebných pozlacených nádob.

2. října 1992 - započalo se s otloukáním provlhlých omítek a vlhkostí poškozeného zdiva

Jaro 1993 - obnaženo zdivo venkovní, začaly práce na vysoušení a trvalém odvětrávání základního zdiva.

Červen - sbírka na pořízení elektrického topení do lavic.

Vybetonování kanálu a jeho vyplnění struskou.

Duben 1994 - obnova venkovních omítek. Zazděn boční vchod do kostela.

Odstranění odtokových žlabů - byly hodně vadné, zhotovení nových nerezových po obvodu věže a svodů do žlabů střešních.

Dřevěné konstrukce věží ve špatném stavu. V malé věži byly vyměněné nejen dřevěné části, ale i plechová kopulka včetně kříže.

Poškozené oplechování věží po zásazích z II. Světové války bylo zároveň vyspraveno zvláštním tmelem.

Při zavěšování háků pro okapové žlaby došlo při svařování vinou velkého větru k podfouknutí jiskry do podstřeší kostela. Tam se vzňaly pavučiny s nánosy prachu a začal doutnat krov. Slabého dýmu, který stoupal ze sanktusníku si všimly ženy, které pracovaly na hřbitově. Okamžitě začaly vynášet vodu na půdu kostela. K hašení se připojili i zedníci, pracující na fasádě věže. Rychlým zásahem byl začínající požár uhašen a přivolaní hasiči už jen stav uhašení prověřili.

Nátěr venkovních okapových žlabů, natření dřevěných žaluzií ve věži.

Opraven pískovcový reliéf P. Marie nad vstupními dveřmi kostela - očištěn od nánosu barev a opraven.

Vnější omítky kostela byly dokončeny nástřikem barvy v citronově žlutém odstínu.

Zazdění bočního vchodu kostela, spojení kostelních lavic v jeden celek. Do lavic bylo zabudováno

elektrické vytápění.

Vyměněny vnitřní dveře vč. zárubní do sakristie a vnitřní vstupní dveře do kostela. Dveře, opravy a nátěr venkovních dveří. Výměna prohnilého stolu v sakristii.

Nevýhodné boční osvětlení bylo změněno na stropní lustr.

Během oprav byly slouženy mše a další pobožnosti. Před obřady bylo vše odkryto a po nich zase zakryto slídou. To se opakovalo až do dokončení oprav.

Květen 1995 - postaveno lešení, vymalování vnitřku kostela. Kostel byl vymalován bílou a béžovou barvou.

Červenec - instalace elektronického zabezpečovacího systému.

Začátek ledna 1996 - oprava korpusu z kříže před kostelem. Vyčištění a oprava kříže.

Oprava dřevěné sošky P. Marie Neposkvrněnébo početí.

Obnova křížové cesty v kostele. Rámy obrazů byly následkem vlhka ztrouchnivělé, vyčištění olejomalby a podložení obrazů od zdi.

Výměna svítidel na kůru. Doplnění halogenního světla nad obětním stolem. Pořízeny nové podstavce pod sochu Božského srdce Páně v presbytáři a pod soškou P. Marie ve výklenku zazděných dveří.

Pozlacení bohoslužebných nádob, oprava kropenky a kadidelnice s miskou.

Kolem kostela upraven terén a podle návrhu p. děkana postaven dřevěný plůtek, aby se zabránilo dojezdu aut až ke kostelu.

Pod obětní stůl byl pořízen el. radiátor. K obětnímu stolu byl umístěn kříž, který byl dříve u přední lavice.

Při úklidu po malování interiéru kostela byly nalezeny namalované obrazy na plátně pro postní dobu. Zakoupením chromových trubek p. Carbolovou byla tato krásná a zachovalá plátna znovu používána v postní dobu.

Jaro 1997- opět oprava venkovních soklů kostela.

Na svatostánku a na oltářních andělech opravených v r. 1984 se objevily znovu praskliny. Opravu provedl p. Bittner ze Staříče (vše na místě).

Zhotovena vývěsní skříňka ke kostelu.

Obětní stůl v kostele byl vyměněn za kvalitnější i ozdobnější - kovovými pozlacenými pšeničnými klasy a hrozny vína.

Od měsíce září zavedl O. Děkan mši svatou i ve všední den a to pravidelně ve středu v 18 hod. K této mši zval hlavně děti. Na kytaru doprovázely Markéta Kučerová a Jarmila Najdková. Bylo 13 dětí a programem zpestřily krmáš a vánoční svátky.

Advent - založeno "spolčo".

K vánocům byl opraven betlém - zhotovena nová podkladová deska, závěs na spodní část betlému a opraveny všechny sošky. Opravu figurek provedl p. František Tichavský, kostelník z Místku.

V roce 1998 se konaly oslavy 200. výročí postavení kostela.

V tomto roce se konala výměna oken. Na opravu venkovních a vnitřních omítek kolem oken přispěli vypomohli občané ze Zelinkovic, Lysůvek a části Místku.

Samotné vitrážní okna zakoupili jednotliví praktikující křesťané a společenství věřících.

Soška P. Marie ve výklenku kostela byla doplněna o svatozář, kterou zhotovil P. Bittner ze Staříče.

Výměna oken, domalba interiéru kostela.

9. srpna - 9.00 hod. - děkovná mše sloužena O. Biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a hostem a rodákem ze Zelinkovic P. Antonínem Lančou, farářem v Bolaticích a také naším O. děkanem Josefem Maňákem.

Rok 2001- renovace sakristie z důvodu vlhkosti včetně nábytku, který byl zničen plísní.

Provedena nová sanační omítka zdi a položení keramické dlažby. Udělána nová el. instalace, výměna vypínačů.

Únor 2002 - výměna svodů a okapů u sakristie.

Květen a červen - výměna celé elektroinstalace na klenbě pod střechou kostela, na kůru, varhanách a částečně i v kostele u hlavního oltáře.

Renovace lustrů; u dvou menších lustrů byly původně 4 ramena, nyní mají 6 ramen. U velkého lustru byly doplněné ověsy. Stáří lustrů se odhaduje na více než 100 let podle závitů zn. Witvorth.

4. srpna 2003 - uhodil blesk do el. vedení a veškerá instalace v kostele byla poškozena.

Rok 2004 - již několikrát opravený sokl v kostele začíná zase vlhnout, vystupují plesnivé mapy, omítka opadává. Je to následek vzlínání spodní vody a nedostatečně odvodněného hřbitova.

Rok 2006 - oprava kostela - položení nové dlažby presbytáře a odvlhčení zdi.

Od 24. 9. v kostele mše nebyly, farníci jezdili na mše do Místku. Obnoveny byly opět o svátku Všech svatých při svíčkách, elektřina byla odpojena.

Pořízen nový obětní stůl a ambon, do podstavce byly vloženo malé pouzdro, které obsahuje ostatky světce Jana Sarkandra.

Jaro 2007 - zahájena II. etapa opravy kostela.

Velké obrazy bočních oltářů a sochy odvezeny k restaurování k p. Bittnerovi do Staříče.

Úprava el. vedení k akumulačním kamnům a taktéž úprava el. rozvodové sítě.

Obložení zdi za hlavním oltářem. Předcházelo tomu vystavění podpůrné konstrukce pro sloupy u obrazu p. Marie. Nosnost sloupů tím byla zpevněna, bezpečně a trvale ukotvena kovovými výztužemi.

Stará mramorová dlažba byla odstraněna z presbytáře, očištěna a připravena k položení za lavice na pravé straně a do předsíně.

Dřevěný sloup do kterého byly upevněny točité schody na kůr značně poškozený u podlahy - část byla odřezána a nahrazena kovovým krunýřem a ten zabetonován do podlahy z vyztuženým podložím.

Vybetonování plochy za lavicemi, předsíňkou a pod schody na kůr, položení dlažby.

6. -13.7. položena dlažba na těchto místech.

10. - 14. 7. zrestaurování hlavního obrazu P. Marie p. Bittnerem ve Staříči.

16. - 21. 7. výmalba kostela

Zakoupeny nové koberce

Prosinec - pořízeny halogenové reflektory. Nová zpovědnice (do té doby se zpovědi konaly za oltářem), nové schody k hlavnímu oltáři.

Rok 2008 - zjištěno rozsáhlé poškození krovů v kopuli věže dřevomorkou a trouchnivěním. Stav - havarijní.

Rok 2009 - Havarijní stav dřevěné výztuže věže.

Ke hřbitovu byly vyrobeny čtyři nové lavičky. Natřeny hlavní dveře a branka v kostele.

U kostela bylo vybudováno parkoviště pro 8 aut - financoval Magistrát města F-M.

Rok 2010 - oprava menší části věže. Rekonstrukci věží kostela prováděla firma Constructus s.r.o. p.Václava Jurgy. Věž byla kompletně nově zrekonstruována, byla provedena sanace zdiva a nová replika věže byla pokryta měděnou krytinou. V rámci možností bylo využito i použitelných prvků ze stávající věže. Práce byly zakončeny osazením repasované a pozlacené makovice a kříže, vč. napojení hromosvodu.

Rok 2011 -probíhá výměna kostelní báně na velké věži - dokončeno v červenci.

Září - nátěr a oprava svodů a okapů, oprava fasády věže a fasády lodě.

Rok 2012 - květen - 300 let od založení obce Lysůvky.

4.5. slavnostní mše - celebroval O. Biskup Fr. V. Lobkowicz.

Zakoupeny nové vyšívané oltářní pokrývky.

Rok 2014 - věnována soška Pražského Jezulátka.

září - pouť na sv. Hostýn, mše sv. Dožínková

Rok 2015 - v sakristii opět vlhne zeď následkem stoupající spodní vody. Oprava a vybílení navlhlé zdi.

Během léta 2016- v kostele natřeny vstupní dveře a rámy všech oken. Na sociál. zařízení na hřbitově byly novým nátěrem opraveny svody a okapy.

Ke konci roku se objevila závada na zvonu.

Rok 2017 -  požadavek na opravu cesty kolem kostela.