Citáty světců

Svatí nezačali všichni dobře, ale všichni dobře skončili. (sv. Jan Maria Vianney)

Oblíbené citáty  našich farníků

"Když musíme rozmlouvat s nějakou osobou, která není přístupná našim argumentům, hledejme útočiště u svého strážného anděla. Svěřme mu celou záležitost. Prosme ho, aby intervenoval u anděla strážce té osoby, se kterou se máme setkat. Když dojde k dohodš mezi oběma anděly, bude rozhovor mezi papežem a jeho návštěvníkem mnohem jednodušší. "(sv. Jan XXIII.)

"Kdo má víru, neztrácí nervy. Víra, to je radost, která přichází od Boha." (sv. Jan XXIII.)

"Vykonám každou věc, každou modlitbu, každou povinnost, jako bych neměl nic jiného na starosti, jako kdyby mi Bůh dal život jenom na to, abych udělal dobře právě tuto věc, jako kdyby má svatost závisela pouze na této činnosti. Nebudu myslet na to, co mě potká v budoucnosti, ani na to, co bylo v minulosti." (sv. Jan XXIII.)

"Vůbec by nebylo třeba vysvětlovat nauku, kdyby náš život měl dost vyzařující síly. Nebyla by nutnost slov, kdyby bylo svědectví naši činnosti dostatečné." (sv. Jan Zlatoústý)

"Minulost musíme svěřovat Božímu milosrdenství, přítomnost věrnosti a budoucnost prozřetelnosti." (sv. František Saleský)

"Jestliže Bůh dovolí, abys upadl do nějaké slabosti, pak to není proto, že tě chtěl opustit, ale proto, aby v tobě vzbudil pokoru a učinil tě více pozorným pro budoucnost." (sv. Pio z Pietrelciny)

"Odevzdejme se úplně Boží prozřetelnosti. Ta zařídí všechno tak, jak potřebujeme." (sv. Vincenc z Pauly)

"Ať se na to díváš z jakékoli strany, život je fantastický." (bl. Carlo Acutis)

"Nic se neděje bez Božího vědomí a Božího dopuštění. A Pán Bůh nedopustí nic, co by se nemohlo a nemuselo obrátit ve větší dobro. Jen abychom my ze své strany nezanedbali nic ze svých povinností!" (sv. Maxmilián Maria Kolbe)

"Nemůžeme očekávat Boží prozřetelnost, pokud jsme leniví. Prozřetelnost nám vyjde vstříc, když uvidí naše hojné snahy směřující k její lásce." (sv. Jan Bosco)

"Prozřetelnost Boží ti dala tvé rodiče. Na tom místě a v tom čase, v těch okolnostech, ve kterých můžeš nejlépe směřovat ke spáse." (sv. Maxmilián Maria Kolbe)

"Ježíš je naším Spasitelem, když nám dává to, o co Ho prosíme; je o mnoho více Spasitelem, když odmítá vyslyšení prosby, o které ví, že odporuje naší spáse. Když to dělá, postupuje jako lékař, který zakazuje nemocnému to, o čem ví, že je pro něj škodlivé." (sv. Augustin)

"Přijímat z rukou Pána dobro i zlo v dokonalé pokoře a uznávat je za dobrodiní Boží prozřetelnosti je mnohem užitečnější pro spásu duše než každodenně bičovat svá záda." (sv. Albert Veliký)

"Bůh ví, co je pro nás dobré. On ví lépe, co dělá, než my víme, co chceme." (sv. Terezie z Avily)

"Život je opravdu krásný pouze tehdy, když dokážeme milovat Boha nade všechno a bližního jako sebe." (bl. Carlo Acutis)

"Ani dobré snaze nedá Bůh vždycky okamžitý úspěch proto, aby rostly zásluh těch, kteří o to dobré dílo usilují. Délka práce, trpělivost a modlitba jim umožní dozrát." (sv. Vincenc z Pauly)

"Lásce se nelze naučit, a přece se člověk nepotřebuje ničemu učit tak naléhavě." (sv. Jan Pavel II.)

"Náš Pán umřel na kříži v ponížení, a přece to byla nejkrásnější smrt z lásky." (sv. Terezie z Lisieux)

"Pamatuj vždy na to, že to, co se ti přihodí dobrého nebo zlého, je od Boha, aby z jedné strany neupadal do pýchy a z druhé neztrácel odvahu." (sv. Jan od Kříže)

"Když se budeš žehnat křížem, satan se lekne a bude vidět hřeby, jimiž byl Pán přibitý." (sv. Jan Zlatoústý)

"Najděte Boha a naleznete smysl svého života." (bl. Carlo Acutis)

"Pán navštěvuje své vyvolené kříži, a ty z toho chceš být vyňatý? Jestliže budeš vyňatý z utrpení, pak i z odměny." (sv. Augustin)

"Chtěli bychom, aby už modlitba rychle skončila, protože máme své povinnosti, ale zapomínáme, že modlitba je právě tím nejdůležitějším, co máme na práci." (sv. Maxmilián Kolbe)

"To, co mám za úkol uskutečnit já, nemůže uskutečnit nikdo jiný." (bl. Carlo Acutis)

"Kam nedosáhneš rukama, tam dosáhneš modlitbou." (sv. Ignác z Loyoly)

"Buď člověkem modlitby, dříve než budeš kazatelem." (sv. Augustin)

"Kdo hřeší, je neomluvitelný; kdyby se modlil, nepřítel by nezvítězil!" (sv. Jan Zlatoústý)

"Zasloužili bychom si, abychom se už nesměli modlit. Bůh nám však ve své lásce dovolil, že s ním mluvit smíme." (sv. Jan Maria Vianney)

"Všechny potíže při modlitbě plynou z jediné příčiny: že se člověk modlí, jako by tu Bůh nebyl." (sv. Terezie z Avily)

"Proč se tolik lidé starají o krásu vlastního těla, nikoli o krásu duše? ((bl. Carlo Acutis)

"Modlit se člověk učí tím, že se opravdu modlí. Nejlépe tak, že se modlí s tím, kdo to již dovede." (sv. Pio z Pietrelciny)

"Smutek je hledět jen na sebe, hledět na Boha je radost." (bl. Carlo Acutis)

"Budete-li se modlit více, budete se modlit lépe." (sv. Matka Tereza)

"Eucharistie je zdrojem veškerého požehnání a milosti." (sv. Jan Bosco)

"Když se satanovi podaří odtáhnout duše od svatého přijímání, dosáhl svého cíle."  (sv.Terezie z Lisieux)

"Nejlepší způsob, jak pochopit mši svatou, je spojit se s knězem ve všem, co říká, sledovat pokud možno všechno, co dělá, a nechat se prostoupit živými city lásky a vděčnosti. Tuto metodu je třeba zachovávat." (sv. Jan Maria Vianney)

"Svatost je pro ty, kdo po ní horoucně dychtí, nikoli pro lidi průměrné a nedbalé." (sv. Pio z Pietrelciny)

"Svatost roste ze tří předpokladů: 1. mít pořádek v sobě a kolem sebe, 2. dodržet dané slovo, 3. žít v radosti." (sv. Jan Bosco)

"Eucharistie je moje autostráda do nebe!" (bl. Carlo Acutis)