Modlitby

 Plodem ticha je modlitba, plodem modlitby je víra, plodem víry je láska, plodem lásky je služba, plodem služby je pokoj.  (Matka Tereza)

Oblíbené modlitby našich farníků.


Modlitba o dokonalost od sv. Maria Klementa Hofbauera

Ježíši, tvé nejlaskavější Srdce neodmítá ani největšího hříšníka, když se obrátí. Proto tě prosím, dej mně a všem kajícím hříšníkům srdce podobné tvému, totiž srdce tiché, které miluje život skrytý a nehledá oblibu u lidí, nechce se mstít, srdce trpělivé, které umí snášet i největší životní těžkosti, srdce pokojené, které s bližním i se sebou samým žije v míru, srdce nezištné, spokojené s tím, co má. Dej mi srdce, které miluje modlitbu, srdce, které touží jen po tom, aby Bůh byl ode všech tvorů poznáván a milován, srdce, které se rmoutí jen nad hříchem a nemá jiného přání, než aby podporovalo čest Boží a spásu bližního. Dej mi srdce čisté, které ve všem hledá Boha a jen jemu se chce líbit, srdce vděčné, které se ničeho neleká, nýbrž všechna protivenství snáší z lásky k Bohu, srdce štědré k chudým a soucitné k duším v očistci. Dej mi srdce vyrovnané, jehož radost i smutek, náklonnosti i obtíže s bližními a vůbec všechna hnutí se řídí vůlí Boží.
Amen.

Zásvětná modlitba k Panně Marii

Matko mého Spasitele a Matko míru, tobě dnes s láskou odevzdávám svůj život. Jako tě Ježíš umírající na kříži předal i mně, tak nyní i já předávám sebe tobě. Vezmi mne na svůj mateřský klín! Chci milovat Ježíše, jak jsi ho milovala ty, Matko. Chci se naučit naslouchat Otcovu slovu a konat jeho vůli.

Maria, s tebou se chci učit, jak milovat všechny lidi jako bratry a sestry, protože oni všichni jsou tvoji. Odevzdávám se ti, aby má modlitba byla modlitbou srdce, ve které naleznu pokoj a lásku a sílu smíření. Tobě, Matko Boží, odevzdávám svou minulost, přítomnost a budoucnost, všechny své schopnosti a dary. Přeji si vyrůstat s tebou, jako vyrůstal Ježíš. Ať ve mně od této chvíle vše s tebou oslavuje mého Pána! Kéž od nynějška má duše radostí zpívá jeho lásce a milosrdenství! Zasvěcuji ti, Matko, také svou rodinu, všechny své přátele, všechny ty, s kterými žiji a pracuji.

Maria, chci být s Tebou nositelem Ducha svatého. Dej ať je mé srdce poslušné jeho vnuknutí, jako bylo tvé!

Matko míru, dej, ať jsou má slova neodvolatelná. Ať na tvou přímluvu mne už nikdy nesvede hřích. Amen.

Modlitba o dokonalé srdce  (sv. Klememta Maria Hofbauera)

Ježíši, tvé nejlaskavější Srdce neodmítá ani největšího hříšníka,který se k němu obrací. Proto Tě prosím:Dej mi a všem kajícím hříšníkům srdce podobné Tvému, srdce tiché, které miluje skrytý život, nehledá oblibu u lidí a nechce se mstít.Dej mi srdce trpělivé, které umí snášeti největší životní těžkosti a nouzi. Dej mi srdce pokojné, které žije v míru s bližním i se sebou samým. Dej mi srdce nezištné a spokojené s tím, co právě má. Dej mi srdce, které miluje modlitbu a touží, aby Bůh byl ode všech tvorů poznáván a milován. Dej mi srdce, které se rmoutí nad hříchem a nemá jiné přání, než žít pro Tebe a usilovat o dobro a spásu bližního. Dej mi srdce čisté, které ve všem hledá Boha a jen jemu se chce líbit. Dej mi srdce statečné, které se ničeho neleká, nýbrž všechna protivenství snáší s důvěrou, že jsi blízko. Dej mi srdce štědré k chudým a soucitné k duším v očistci. Dej mi srdce vděčné, vyrovnané a chápající, že radost i smutek, náklonnost i protivenství bližních i všechna lidská hnutí jsou v Božím plánu spásy. Amen.


Pod ochranu tvou

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.


Maria, pomoz

Maria, pomoz,

přišel čas, milostivá Matko slyš náš hlas!

V nebezpečí a strádání přímluva Tvá nás ochrání.

 Lidská kde síla bezmocná, Tvá kyne ruka pomocná;

neoslyš proseb dítek svých, k Tobě tak vroucně lkajících;

Matkou ukaž se laskavou, sešli nám v nouzi pomoc svou;

Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš náš hlas.

Amen.

Modlitba k Duchu svatému

Pane Ježíši Kriste, synu Otce, sešli nyní svého Ducha na zemi. Dej, aby Duch svatý přebýval v srdcích všech národů, aby byly uchráněny od nákazy, zkázy, neštěstí a války.


Modlitba za nepřátele

(Jmenuj toho, za koho prosíš.) Aby poznal tíhu svého jednání ve svém svědomí a já mu uměl odpouštět.Modlitba k blahoslavenému Karlovi

Blahoslavený císaři Karle,
Ty jsi ve svém životě přijal nesnadnou službu panovníka i tíživé úkoly jako pověření od Boha a svěřoval jsi všechno své myšlení, rozhodování a jednání Trojjedinému Bohu.
Prosíme Tě, přimluv se za nás u Boha a vypros nám důvěru a odvahu i v nejtěžších situacích našeho života, abychom neklesali na mysli, ale abychom věrně následovali Krista.
Vypros nám milost, ať jsou naše srdce přetvořena podle Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Pomáhej nám, abychom se soucitem a s odhodláním pomáhali chudým a potřebným a neohroženě usilovali o pokoj doma i ve světě. Ať naše životy v každé situaci s důvěrou vkládáme Bohu do rukou, abychom mu mohli patřit a k němu dojít jako Ty, skrze Krista, našeho Pána.
Amen