Modlitby

 Plodem ticha je modlitba, plodem modlitby je víra, plodem víry je láska, plodem lásky je služba, plodem služby je pokoj.  (Matka Tereza)

Oblíbené modlitby našich farníků.

Pod ochranu tvou

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.


Maria, pomoz

Maria, pomoz,

přišel čas, milostivá Matko slyš náš hlas!

V nebezpečí a strádání přímluva Tvá nás ochrání.

 Lidská kde síla bezmocná, Tvá kyne ruka pomocná;

neoslyš proseb dítek svých, k Tobě tak vroucně lkajících;

Matkou ukaž se laskavou, sešli nám v nouzi pomoc svou;

Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš náš hlas.

Amen.

Modlitba k Duchu svatému

Pane Ježíši Kriste, synu Otce, sešli nyní svého Ducha na zemi. Dej, aby Duch svatý přebýval v srdcích všech národů, aby byly uchráněny od nákazy, zkázy, neštěstí a války.

Nechť Paní všech národů, jež kdysi byla Maria, je naší přímluvkyní. Amen.


Modlitba za nepřátele

(Jmenuj toho, za koho prosíš.) Aby poznal tíhu svého jednání ve svém svědomí a já mu uměl odpouštět.Modlitba k blahoslavenému Karlovi

Blahoslavený císaři Karle,
Ty jsi ve svém životě přijal nesnadnou službu panovníka i tíživé úkoly jako pověření od Boha a svěřoval jsi všechno své myšlení, rozhodování a jednání Trojjedinému Bohu.
Prosíme Tě, přimluv se za nás u Boha a vypros nám důvěru a odvahu i v nejtěžších situacích našeho života, abychom neklesali na mysli, ale abychom věrně následovali Krista.
Vypros nám milost, ať jsou naše srdce přetvořena podle Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Pomáhej nám, abychom se soucitem a s odhodláním pomáhali chudým a potřebným a neohroženě usilovali o pokoj doma i ve světě. Ať naše životy v každé situaci s důvěrou vkládáme Bohu do rukou, abychom mu mohli patřit a k němu dojít jako Ty, skrze Krista, našeho Pána.
Amen